DutchVideo 2023

Zwijg niet langer over het evangelie

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Gepubliceerd op 20 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, spits uw oren!

Johannes 15, vers 18 en 19 Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.
En vers 22 tot en met 25 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.
En vers 27 En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij.

Voorwaar, zo spreekt de Almachtige Koning der koningen:
Gij weet zeer goed dat indien gij Mij haat, dit betekent dat u van de wereld houdt, maar als gij Mij liefheeft, houd Ik, de Here veel meer van u.

Johannes 16, vers 1 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt.
En vers 3 en 4 En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik, “JHWH”, ze u gezegd heb…tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Sereach, en ik ben een bode engel Gods, die u deze boodschap over brengt.
Zo spreekt de Here verder,

Johannes 16, vers 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.
En Johannes 20, vers 21 en 22 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Voorwaar, spits uw oren!
Hoewel velen geroepen zijn om te getuigen laten velen zich tegenhouden en het zwijgen opleggen door satan.

Overdenk dit.
Een oude, gelovige, wederom geboren vrouw van 87 jaar oud verscheen voor God’s troon. En weet u wat er kwam? Zij ging op de aarde heel trouw naar de kerk en stond haar tienden trouw af en deed veel liefdewerk maar in heel haar leven heeft zij haar mond nooit open gedaan maar zich het zwijgen laten opleggen door satan, ondanks dat ze velen tot Christus had kunnen brengen. Velen vonden haar een lief mens.

Jakobus 4, verse 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem “of haar” tot zonde.
En Ezechiël 3, vers 18 Als Ik, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus u dit heb bevolen en” tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg af te wijken ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

Voorwaar,

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En Romeinen 16, vers 18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.

Voorwaar, het evangelie is geen geheim!

Romeinen 1, vers 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
En Judas 1, vers 22 tot en met 24 En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is. Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com