DutchVideo 2016

Zuiver uw klederen!

Waarom wordt er in de hemel veel wit gedragen? In de hemel is het dragen van witte kleding een symbool voor reinheid, onschuld en zuiverheid. Lees of hoor de volledige boodschap Gods!

Gepubliceerd op 26 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

clothes in heaven

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 26 augustus 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Mattheüs 17, vers 2  En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.
En vers 7  En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd.

En Openbaring 17, vers 8  Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.
En Openbaring 3, vers 4 en 5  Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

Voorwaar, dit telt zowel voor de mannen alsook de vrouwen!
En voor hen beiden is het dragen van witte kleding in de hemel een symbool voor reinheid, onschuld en zuiverheid.

Dat de mens nog niet volmaakt is, mag geen excuus zijn om in onreinheid te leven.
Want kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH! Reinigt u van al uw zonden! Oprecht berouw en verzoening vereisen wroeging en verandering van gedrag, en vastbeslotenheid om niet in herhaling te vallen.

Markus 9, vers 3  En zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.

Engelen Gods zijn in het wit gekleed. 

Openbaring 19, vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

En 2 Kronieken 5, vers 11  Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden – want al de priesters, die zich daar bevonden, hadden zich geheiligd zonder zich aan de afdelingen te houden.
En vers 12  stonden al de levitische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders, met fijn linnen bekleed, ten oosten van het altaar, met cimbalen, harpen en citers; bij hen waren honderd twintig priesters, die op de trompetten bliezen.

Voorwaar, alleen door genade konden ze voor Adonai in het wit staan!

Zacharia 3, vers 1  Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel des Heren, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.
En vers 3 tot en met 4  Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die vóór Hem stonden: Doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u feestklederen aan.

En Jesaja 1, vers 16  Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods, Servin, en zeg u: Wast u, reinigt u! 

Jesaja 1, vers 18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

En Leviticus 16, vers 30  Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, reinigt u door Zijn kostbaar Bloed!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, neem Hem aan en word gereinigd.
En blijf trouw tot de dood! Dan zal ook u in witte klederen mogen wandelen.

Openbaring 21, vers 4 en 5  En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

En Romeinen 10, vers 10 en 11  Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
En vers 13  Want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Amen! Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com