DutchVideo 2020

Zowel de mens als de engelen worden getest op de Aarde

Openbarende boodschap Gods: Engelen zijn geschapen om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100% te dienen en de boodschappen Gods over te brengen aan de wereld, via Gods ware, getrouwe eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Sommige engelen zullen het echter niet aankunnen op de Aarde!

Gepubliceerd op 24 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, mijn naam is Mirach, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, wij engelen zijn geschapen, om Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, 100% te dienen en Zijn boodschappen Gods over te brengen aan de wereld, via Gods ware, getrouwe eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, er zijn ontelbare engelen!

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zeide:

Mattheüs 26, vers 53 en 54  Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?
En vers 56  Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der Profeten in vervulling zouden gaan. Tot zover.

Voorwaar, wie u ook bent, aanbid nooit engelen, maar alleen God! 

Openbaring 22, vers 9 en 10  Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de Profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God! En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.

Voorwaar, hoewel God de engelen en mensen met een vrije wil gemaakt heeft, is het dus niet Gods bedoeling dat een schepsel boven zijn Maker staat.
Wist u, God test Zijn engelen!

Ezechiël 28, vers 1 tot en met 6  Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: zo zegt de Here Here: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god, een godenwoning bewoon ik midden in zee, – terwijl gij een mens zijt en geen god – en gij in uw hart uzelf gelijkstelt met een god; voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u verborgen; door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u een vermogen verworven en goud en zilver verzameld in uw schatkamers; door uw wijs beleid bij de handel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart is trots geworden op uw vermogen. Daarom, zo zegt de Here Here, omdat gij in uw hart uzelf gelijkgesteld hebt met een god…
En vers 14 tot en met 18  Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Voorwaar, zoals er engelen onder de mensen op de Aarde zijn, is het om hen te testen.
Dit telt dus zowel voor de broeders en zusters als voor de engelen!

Hebreeën 13, vers 1 en 2  Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

En Jakobus 1, vers 4 en 5  Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij “of zij” God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem “of haar” gegeven worden.

Voorwaar, God heeft satan uit de Hemel geworpen, vanwege zijn verkeerde vrije keus.
En zo wil God ook dat men op de Aarde van Zijn engelen leert, en de engelen van de mensen leren, en de mensen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: van elkaar dus! Voorwaar,

Jakobus 3, vers 13  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij “of zij” tone uit zijn “of haar” goede wandel zijn “of haar” werken met wijze zachtmoedigheid.

Voorwaar, sommige engelen zullen het niet aankunnen op de Aarde, vanwege het feit dat in de Hemel alles compleet en volmaakt is!
Belangrijk is het om u te wapenen.

Efeziërs 6, vers 13 tot en met 20  Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com