DutchVideo 2020

Zorg dat je de Rapture niet mist!

Velen zullen de Rapture aan hun neus voorbij zien gaan. Men zal zich verbazen dat degene, over wie men een oordeel klaar had, weggenomen blijkt te zijn door God! Want ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit, spreekt de Here der heren!

Gepubliceerd op 16 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 16 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige, waarachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Verneach, en ben een bode engel Gods.

Zo spreekt de Here de heren het volgende tot u: 

Lukas 10, vers 19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
En Lukas 11, vers 16 en 17  Anderen begeerden, om Hem te verzoeken, van Hem een teken uit de hemel. Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere.

Voorwaar, wees standvastig en vooral krachtig in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God! 

Lukas 11, vers 21 tot en met 23  Wanneer een sterke, goed gewapende man “of vrouw” zijn “of haar” eigen hof bewaakt, is zijn “of haar” bezit in veiligheid. “Let op!” Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij “of zij”, hem “of haar” aanvalt en hem “of haar” overwint, rooft deze zijn “of haar” wapenrusting, waarop hij “of zij” vertrouwde, en verdeelt zijn “of haar” buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.
Lukas 9, vers 26  Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn woorden zal schamen, voor hem “of haar” zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en de heilige engelen.
Lukas 10, vers 26 en 27  En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
En Lukas 13, vers 23 en 24  En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen, “wat ook voor u bedoeld is”: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Voorwaar!
Hoewel men zich zó bezighoudt met de Rapture en de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zullen ook velen de Rapture aan hun neus en ogen voorbij zien gaan, en er geen deel aan hebben en zich buitengeworpen voelen. En alle werkers der ongerechtigheid zullen luid huilen en zich op de borst slaan! Het zal een van de ergste gebeurtenissen ooit zijn, wat men zal ondervinden en voelen! Men zal zich verbazen dat hij of zij, over wie men een oordeel klaar had, weggenomen is door God! Voorwaar, alles gaat in vervulling. Wee u!

Lukas 21, vers 22 en vers 36  Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. “Amen!

Voorwaar, Profeet Benjamin heeft al veel gebeurtenissen in de toekomst gezien!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com