DutchVideo 2014

Zoekt en gij zult vinden!

VOORWAAR, ZO IS HET OOK MET DEZE BOODSCHAP! ZOEKT EN GIJ ZULT VINDEN, KLOPT EN U ZAL OPENGEDAAN WORDEN! DE BODE ENGEL GEEFT O.A. UITLEG OVER HOE DE ZOEKFUNCTIE WERKT OP DE WEBSITE VAN … (INVULLEN) EVANGELICALENDTIMEMACHINE.COM

Gepubliceerd op 29 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

search button

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 29 juli 2014 bracht een engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

“Stop! Hier klopt iets niet!” zegt u. “Waarom wordt er nu weer Isa genoemd?”

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. In de website kunt gij het antwoord vinden op deze vraag. Er is een zoekbalk. Daar toetst u op thema, zoals bijvoorbeeld het woord Isa in, en klikt op Search. Dan komt u vervolgens in een videolijst terecht in verschillende talen. En daar vindt u het antwoord, waarom er ook gesproken wordt over Isa. Vele hokjesdenkers zeggen: “Maar Isa is een Profeet!”

Voorwaar, het is juist goed om naar deze boodschappen te luisteren en ze te lezen.

Want als u luistert, wordt er duidelijk gemaakt aan de hokjesdenkers, dat Isa inderdaad de Zoon van God is en meer dan een Profeet is. Luister ook eens naar de boodschap van 30 juni 2014 met de titel: ‘Isa is de oertaal (Arabisch) voor de naam Jezus’. En luister ook eens naar de boodschap van 16 december 2012 met als titel: ‘Ze noemen Jezus: Isa, en noemen Hem een Profeet!’

Voorwaar, zoals ik u al zei, Mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods. Voorwaar,

Lukas 11, vers 9 tot en met 13  En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Voorwaar, zo is het ook met deze boodschap.

Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden! Door wie?

Door Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, de Zoon van God, die de zonde van de wereld droeg en uw straf. Vanwege uw ongehoorzaamheid nam Hij de niet verdiende doodstraf op zich, om u te redden en de relatie tussen u en God te kunnen herstellen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 10, vers 26 tot en met 28  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

2 Korinthiërs 5, vers 14  Want de liefde van Christus dringt ons.

Galaten 3, vers 9 tot en met 14  Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

En vers 26 tot en met 29  Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.

Efeziërs 3, vers 14 tot en met 20  Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.

Efeziërs 4, vers 11 en 12  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com