DutchVideo 2018

Zoek Hem en u zult Hem vinden!

Wie naar Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoekt en Hem aanvaardt als enige Heer van zijn of haar leven, zal Hem vinden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 12 januari 2018 bracht de bode engel van God deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God en de opgestane Here der heren en de Koning der koningen.

Voorwaar, 

Mattheüs 7, vers 7 tot en met 9  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven?
Vers 28  En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer.

Voorwaar, u hoort het goed!
Wie zoekt naar Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en Hem aanvaardt als zijn of haar enige Heer van zijn of haar leven, en Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus alleen aanbidt en verhoogt, mag ervan uitgaan, dat wanneer u bij Hem, uw Rabboeni, Abba, Vader, met een bewogen hart en vol respect en berouw van uw zonden aanklopt, dat Hij de deur zal openen. Voorwaar, daarom zeg ik u: Wees niet bezorgd over uw leven. Denkt u echt, dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet om u geeft en de deur gesloten laat, als u om een brood vraagt, en dat Hij u een steen zal geven?

Mattheüs 7, vers 11  Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Voorwaar, staat u ook zo versteld over Zijn leer en gezaghebbende woorden?
Dank Hem!

Mattheüs 5, vers 6 tot en met 8  Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Zo spreekt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het volgende tot u: 

Psalm 101, vers 6 en 7  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen.
En Psalm 103, vers 11  Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
En Psalm 105, vers 1 tot en met 6  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig. Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond, gij nakroost van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen.
En Psalm 124, vers 8  Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.
En Psalm 126, vers 5 en 6  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods. 

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com