DutchHolidaysVideo 2013

Zoek de Paaswaarheid en vertrap die afgoden!

IK, DE BODE ENGEL GODS, VERTRAP UW CHOCOLADE EIEREN EN PAASHAAS EN AL UW AFGODEN IN JEZUS CHRISTUS’ NAAM, SCHAAM U! ZIE WAT HIJ VOOR U DEED!

Gepubliceerd op 26 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Yeshua HaMashiach Lam van God

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Gods geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Pascal en ben de bode engel Gods, en vertel u het volgende.

Lees Lukas 2, vers 40 en 41, en Johannes 3, vers 14, 15 en 16, en Johannes 13, vers 1, en Mattheüs 26, vers 2 en vers 5
Lukas 2, vers 40 en 41  Hier staat geschreven: Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest.
Johannes 3, vers 14, 15 en 16  Hier staat geschreven: En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 13, vers 1  Hier staat geschreven: En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.
Mattheüs 26, vers 2 en vers 5  Hier staat geschreven: Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest is, en alsdan wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden.
En vers 5: Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er geen opschudding ontsta onder het volk.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, luister aandachtig! 

2 Kronieken 30, vers 17  Want, omdat velen onder de gemeente zich niet geheiligd hadden, waren de Levieten belast met het slachten der Paasoffers voor ieder die ze niet zelf de HERE kon heiligen, omdat hij niet rein was.

Voorwaar, lees voor: Jesaja 40, vers 11, en Jesaja 53, vers 3 tot en met 10, en 1 Petrus 1, vers 19 tot en met 21
Jesaja 40, vers 11  Hier staat geschreven: Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
Jesaja 53, vers 3 tot en met 10  Hier staat geschreven: Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.
1 Petrus 1, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.
De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, hoor! Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stierf als een Paaslam, en gaf zich over en gaf met luide stem Zijn geest!

Lees voor: Mattheüs 28, vers 2 en 3 en vers 6  Hier staat geschreven: En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
En vers 6: Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.
De bode engel Gods sprak verder,

U daar, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toen deed, dat deed Hij voor u, die nu luistert.
Hij kijkt op dit moment naar uw hart en geest, ziel en lichaam, en kent u door en door, elke cel, elke vezel en DNA!
Kom tot Mij! zegt Hij. Wie in Mij gelooft en zich bekeert, en als u vergeving vraagt voor al uw zonden, en Mij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, toelaat in uw hart en leven, zal behouden worden.

Ik, de bode engel Gods, vertrap uw chocolade eieren en paashaas, en al uw afgoden in Jezus Christus’ naam, schaam u!
Zie wat Hij voor u allen deed!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com