Velen hebben zich laten besmetten door familie, of hun broeder of zuster, vanwege het niet aanvaarden van de volle waarheid, en men heeft zich laten invriezen als een ingevroren visstick! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 15 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

matthew-5-verse-13-you-are-the-salt-of-the-earth

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 mei 2017 bracht een bode engel Gods mij een boodschap over, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefden des Heren, zo spreekt de Heer.
Nauwelijks luistert gij, nauwelijks kan Ik, de Here, u doordringen en nauwelijks hebt gij gegeten en Mijn Woord gelezen. Is Gods Woord niet krachtig en levend, en brengt het niet verandering voor iedereen? En is Zijn Woord niet krachtiger dan een tweesnijdend zwaard? Voorwaar, sommigen luisteren niet naar de boodschappen Gods, vanwege de volle waarheid, en omdat men zich heeft laten invriezen als een ingevroren visstick door zijn familie of broeder of zuster! Voorwaar, mijn naam is Kiach en ben een bode engel Gods.

Mattheüs 15, vers 13 tot en met 14  Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Als u een plant bent naar Gods wil, dan zal uw hemelse Vader u vervullen met Zijn woord en kracht en liefde en waarheid, en u water geven om te groeien. Maar helaas, ze hebben zich laten besmetten.

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Zo is het ook, vanwege dat hun gehoor verwend is…
dat ze leraars, familie, broeders en zusters navolgen, en de staart van de slang likken, en de leugens aanvaarden van degenen die hokjesdenkers zijn. Zo worden ze klaargemaakt, om te worden verbrand door de tegenstander!

Mattheüs 5, vers 13  Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Voorwaar, hebt u deze boodschap wel door?
Als u niet openstaat voor de waarheid en een meeloper bent, verliest u uw kracht, en u gaat eraan! Voorwaar, de waarheid is een vijand van de satan, en hij haat dat Profeet Benjamin Cousijnsen u de verborgenheden openbaart. Satan houdt u liever blind! Voorwaar, bekeer u!

Mattheüs 5, vers 15 en vers 16  Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Voorwaar, kwaadsprekers zullen Gods Koninkrijk nimmer binnengaan.
Zo spreekt de Koning der koningen het volgende:

Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

En Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, de satan wil u bij de waarheid altijd weghouden; besef dit heel erg goed!
Wie de leugen liefheeft en doet, en niet Gods ware eindtijdprofeet gelooft, die Ik, Jezus, ulieden gezonden heb, zal nimmer het geboomte des levens en de heilige stad zien. Dit staat opgeschreven in het heilige boek des levens. Deze woorden zijn getrouw en zullen uw wandel belichten, omdat u in de waarheid moet wandelen, maar niet in de leugens! De waarheid zit in het feit, dat God Zijn werk zal voleindigen via Zijn geliefde dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen.

Openbaring 22, vers 20 tot en met 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com