DutchVideo 2022

Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn

De bode engel Gods bracht deze woorden Gods namens de Heer, Yeshua HaMashiach, die spreekt tot u.

Gepubliceerd op 7 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 7 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u namens uw liefhebbende Abba, Vader, uw Rabbouni en Heer, de God van al wat leeft, Yeshua HaMashiach, El Elohim, Adonai, de kadosh, heilige Koning der koningen:

Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.
En Romeinen 15, vers 2 Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.
En vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.
En vers 18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad.

Zeg; dank U, Yeshua!

Romeinen 16, vers 19 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade.

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ben een bode engel Gods.

1 Korintiërs 1, vers 4 tot en met 9 Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Voorwaar, en als u namelijk bereidwillig geeft aan de Here datgene van wat u hebt, dan zullen uw liefdegaven met vreugde worden aanvaard.
Voorwaar, u hoeft echter niet te geven aan de Koning der koningen van wat u niet hebt. Voorwaar,

1 Korintiërs 15, vers 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
En vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.
En 1 Korintiërs 16, vers 13 en vers 14 (Dit telt ook voor de vrouw) Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest moedig manlijk, weest sterk! Laat alles bij u in liefde toegaan.

En Spreuken 14, vers 22 en 23 Zullen de bewerkers van het kwade niet dwalen? Doch liefde en trouw zijn voor de bewerkers van het goede. In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.
En vers 26 In de vreze des Heren ligt sterke gerustheid…tot zover.
En vers 15 De onverstandige gelooft elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn gang.
En Psalm 31, vers 15 Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 24 en 25 Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 33, vers 13 en 14 De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde.

En Jozua 1, vers 3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.
En vers 5 en 6 Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig…tot zover.
En vers 9 Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

En tot slot,

Johannes 14, vers 27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

En Hebreeën 11, vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com