DutchVideo 2020

Zo zal het geschieden!

Voorwaar, zo staat het geschreven en zo zal het geschieden; zo spreekt de Here, JHWH. Deze bijzondere boodschap is zeer profetisch en is tevens voor sharing.

Gepubliceerd op 28 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam, almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Zoon van God.

Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.
Voorwaar,

Genesis 28, vers 12 en 13  Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. En zie, de Here stond bovenaan… tot zover.

Exodus 23, vers 20  Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb.

Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
Psalm 72, vers 17  Zijn naam zij voor altoos, zolang de zon er is, bloeie zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen, hem gelukkig prijzen.
Psalm 73, vers 21 en 22  Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand… tot zover.
Psalm 85, vers 10  Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen… tot zover.
En vers 11  Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Psalm 86, vers 16  Wend U tot mij en wees mij genadig, verleen uw knecht uw sterkte… tot zover.
En vers 17  Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, wanneer Gij, Here, mij geholpen en getroost hebt.
Psalm 87, vers 1  Zijn stichting ligt op heilige bergen.
Psalm 89, vers 9  Here, God der heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U.
Vers 14 en 15  Gij hebt een machtige arm, uw hand is sterk, uw rechterhand verheven; gerechtigheid en recht zijn de grondslag van uw troon; goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht henen.
En vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem, “maar ook haar”, mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” vast blijven.
Psalm 103, vers 1 en 2  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden.
En vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.
En Psalm 107, vers 6  Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten.

Voorwaar, mijn naam is Chamel, een bode engel Gods. 

Psalm 111, vers 2 tot en met 4  Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben. Majesteit en luister is zijn doen, en zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht; genadig en barmhartig is de Here.
En vers 6  Hij deed zijn volk de kracht van zijn werken kennen… tot zover.

Voorwaar, 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Zacharia 7, vers 4 en vers 9  Toen kwam het woord van de Here der heerscharen tot mij.
Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid.
En vers 11 en 12  Maar zij weigerden te luisteren, zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe om niet te horen; hun hart maakten zij als diamant, om niet te horen naar de onderwijzing en de woorden die de Here der heerscharen door zijn Geest, door de dienst van de vroegere Profeten,… let op!… “evenzo nu”, had doen overbrengen. Daarop kwam er een grote toorn van de Here der heerscharen.

Voorwaar, overdenk deze boodschap grondig en luister aandachtig! 

Zacharia 7, vers 13  En gelijk Hij riep zonder dat zij gehoor gaven, zo ook zullen zij roepen zonder dat Ik gehoor geef, zeide de Here der heerscharen.

En dit telt ook voor nu, zegt de Here, in het einde der dagen. 

Zacharia 8, vers 9  Zo zegt de Here der heerscharen: Laten uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der Profeten deze woorden hoort… tot zover.

Voorwaar, deze boodschap is zeer profetisch! 

Zacharia 8, vers 16 en 17  Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten; beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des Heren.

En Mattheüs 5, vers 17  Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Voorwaar, verbaas u niet dat men nu, in het einde der dagen, alles wil ontbinden. 

Mattheüs 5, vers 4 en 5  Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
En vers 9 tot en met 12  Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.
En Mattheüs 13, vers 49  Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen.

En Openbaring 11, vers 10 tot en met 13  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

Voorwaar, zo staat het geschreven en zo zal het geschieden; zo spreekt de Here, JHWH.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com