DutchVideo 2020

Zo spreekt uw Abba, Vader: Wees niet angstig of bezorgd

Ik, Yeshua HaMashiach, ben bij je en hou van je. Al wat je nodig hebt, zal Hij je geven, zoals vergeving van zonden, en kracht voor vandaag, blijde hoop en herstel voor vandaag en voor de toekomst!

Gepubliceerd op 24 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 april 2020 bracht de bode engel deze bemoedigende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, Abba, Vader:
Wees niet angstig of bezorgd. Ik, Yeshua HaMashiach, ben bij je en hou van je. Houd je vast aan Mij. Ik ben wie Ik ben, en zelfs door de diepste diepten heen was Ik bij je, alle dagen! Toch heb Ik met alles een bedoeling, dat je Mijn grootheid en liefde nog meer zal ervaren, al lijkt het soms duister om je heen. Ik zag je pijnen en het onbegrip en al je nood. Laat je lasten, die op je drukken, nu eens echt los! Laat Mij, je Abba, Vader, je last helpen dragen. Vertrouw op Mij! Weet, gevormd worden kan pijn doen. Mijn trouw en liefde is wondergroot! Nooit zal Ik je laten wegkwijnen!

Hebreeën 10, vers 24 en 25  En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Psalm 31, vers 25  Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
En Psalm 32, vers 8  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

1 Korinthiërs 16, vers 13  Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!

Psalm 23, vers 4  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Jesaja 43, vers 4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.

Johannes 14, vers 27  Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Romeinen 8, vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
En Romeinen 15, vers 2  Ieder onzer trachte zijn “of haar” naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.

En 2 Korinthiërs 8, vers 12  Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Voorwaar, groot is de Here!
Ga Hem loven en prijzen en danken, en dans en juich, en geef aan Hem, Abba, Vader, het psalmzingen van Zijn Naam! En maak Hem groot, de Allerhoogste! Hij geeft u het verlangen van uw hart op Zijn tijd. Al wat u nodig hebt, zal Hij u geven, zoals vergeving van zonden, en kracht voor vandaag, blijde hoop en herstel voor vandaag en voor de toekomst. Hij geeft vreugde en kracht en liefde!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com