DutchVideo 2013

Zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw kerk!

03-07-2013  IK, YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, OPENBAAR U DE WAARHEID! VOORWAAR! ONDERZOEK U, EN MAAK UW WEGEN RECHT EN BEKEER U! SPREEK DE WAARHEID!

Gepubliceerd op 3 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Gods huis - waarheid

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 3 juli 2013 bracht de engel des Heren de volgende boodschap Gods over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Supisadda.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Een rotte vrucht tast al snel de andere vruchten aan.

Deuteronomium 23, vers 2  Een bastaard zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN komen.

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u: Onderzoek uw kerk!

Mag u een mens beroven?

Toch berooft gij Mij van de waarheid, en u looft en prijst Mij. Zijt gij zo blind? Gij zijt een schijnheilige in deze wereld. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, openbaar u de waarheid! Ziet gij niet, dat meer schijnheiligen trouw in de kerk zitten, en dat velen samenleven, zonder een huwelijk aan te gaan?

1 Korinthiërs 7, vers 9  Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

1 Korinthiërs 7, vers 10  Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

Voorwaar, als gij de antichrist toejuicht en zijn geboden aanneemt, zijt gij een kind van satan!

Omdat hij voor het tegennatuurlijke koos, houdt het niet in, dat gij ook een schijnheilige moet zijn. Voorwaar, laat de tempel Gods een huis zijn, zoals de God van Abraham, Izaäk en Jakob het bedoeld heeft, en maak er geen Sodom en Gomorra van.

Iedere kerkleider zal straks verantwoording moeten afleggen van wat hij of zij van het huis Gods gemaakt heeft!

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5, en vers 7 tot en met 8, en Hebreeën 2, vers 3 en 4

1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten.

En vers 7 tot en met 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, gij leeft in de laatste dagen!

En hoe meer commentaar u heeft over Profeet Benjamin, hoe meer men zal gaan onderzoeken en ontdekken, dat hij waarlijk Gods geliefde Profeet is van de laatste dagen. Voorwaar, onderzoek u, en maak uw wegen recht en bekeer u! Spreek de waarheid!

Vrede zij u allen, die in de waarheid blijven, en de satan vertrappen.

Lees voor: Deuteronomium 12, vers 28  Hier staat geschreven: Luister aandachtig naar al deze geboden, die ik u geef; opdat het u en uw kinderen na u voor altoos wèl ga, wanneer gij doet wat goed en recht is in de ogen van de HERE, uw God.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com