DutchVideo 2014

Zijt gij niet geschokt?

PROFETISCHE OPENBARING VAN GOD, WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: DE HEER, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, HERINNERT U AAN DE OPENBARINGEN EN RAMPEN, DOORGEGEVEN AAN ZIJN PROFEET.

Gepubliceerd op 19 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Plane crash july 2014

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende waarschuwende, openbarende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach.

Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Lees voor: Mattheüs 3, vers 1 tot en met 3  Daar staat geschreven: In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de Profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, in deze dagen treedt Profeet Benjamin Cousijnsen op.

En hij predikt in de laatste dagen in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hij is het van wie gesproken wordt. Voorwaar, er is maar één weg, die hemelwaarts gaat, voor de verstandigen, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aangenomen hebben.

Hemel of hel!

Voorwaar, de catastrofale gevolgen van ongehoorzaamheid, en maar niet willen luisteren naar de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, leiden naar de dood!

Voorwaar,

Lees: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat geschreven: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, AIDS bestrijdt men niet met medicatie oplossingen.

Maar men bestrijdt het met bekering en overgave aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, zijt gij niet geschokt?

In 2012 sprak Profeet Benjamin Cousijnsen al, dat er dan hier, dan daar, vele rampen zouden zijn. En ook in 2013 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen vele openbaringen gezien, waarbij vele rampen.

Voorwaar, de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, zegt u: Homoseksualiteit en het tegennatuurlijke zijn bezetenheid!

Luister naar de boodschap van 18 januari 2013, met als titel: ‘Openbaring van God: Homoseksueel is bezetenheid!’

Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, maar een redeloos mens verstaat het niet: de rampen in de wereld.

En een dwaas begrijpt het niet. En wanneer zult gij verstandig worden?

Velen treuren om hun familie bij een ramp. Voorwaar, maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, treurt al langer, veel langer!, om de vele eigenwijze zielen!

Lees voor: Psalm 101, vers 6 tot en met 8  Hier staat geschreven: Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen. In mijn huis zal geen bedrieger wonen; de leugenspreker zal niet bestaan voor mijn ogen. Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, God wil geen bedriegers!

Hij is kadosh, heilig, en duldt geen zonde! Op 25 juli 2013 werd Spanje gewaarschuwd. En ook in 2014 zegt Gods engel, Donder: Als gij geen respect hebt voor God, moet gij niet verbaasd zijn, als ook uw vliegtuig en uw bus, of auto en land getroffen kan worden! Zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij kwetsbaar. Breek ermee, met uw wandel. Bekeer u! Wie niet wil horen, gaat verloren. Ga een relatie aan met de Waarheid!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com