DutchVideo 2023

Zijt gij geestelijk klaar voor de Opname?

Houdt u voor ogen en in uw gedachten dat de werken van de duisternis nooit samen gaan met het licht van Christus. Weest u daarom kadosh, heilig!

Gepubliceerd op 14 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, voorwaar, spits uw oren en hoor aandachtig, zodat u zich zult herinneren wat de Kadosh, Heilige Geest Gods tot u gesproken heeft!

1 Petrus 1, vers 14 tot en met 16 Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Voorwaar, mijn naam is Lofinda, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

1 Petrus 2, vers 4 “Wordt nu geestelijk wakker,” en komt tot Hem, “uw Rabbouni en Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,” de levende steen, door de mensen; “de ongelovigen en de zogenaamde gelovigen,” wel verworpen, maar bij God uitverkoren en “zeer” kostbaar.
En vers 7 tot en met 10 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.
En vers 20 lees vanaf: Maar als gij, “die nu luistert,” goed doet en dan “weer eens” lijden moet verduren “en of u deze woorden gelooft of niet, zo staat geschreven voor u”, dát is genade bij God.
En vers 21 tot en met 25 Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen. Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

Zegt: Amen!

1 Petrus 4, vers 4 en 5 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.
En vers 7 Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Zegt:
Het einde aller dingen, ja, zoals het ging met Sodom en Gomorra, is nabij gekomen!

Voorwaar, zijt gij geestelijk klaar voor de Opname?
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter opdat gij kunt bidden!

1 Johannes 2, vers 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
En Mattheüs 24, vers 37 tot en met 44 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,
Houdt u voor ogen en in gedachten dat de werken van de duisternis nooit samen gaan met het licht van Christus. Weest u daarom kadosh, heilig!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com