DutchVideo 2023

Zijn weg is de enige beste weg!

Zijn trouw en liefde zijn nimmer falend, en in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent U meer dan een echte overwinnaar! Wie wil dit niet om in Zijn kracht en overwinning te staan?

Gepubliceerd op 22 augustus 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 augustus kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, zeg het volgende:
“Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth is de Redder en Koning van mijn hart en ziel en verstand!” “Dank U voor Uw vergiffenis en Uw reinigende, wonderbare, krachtige, doordringende, overwinnende, kostbare Bloed die alle machten en overheden en boze geesten der duisternis en bolwerken van satan verbroken heeft!”

Voorwaar, zeg en houdt het volgende ook altijd in uw gedachten:
“Ik wandel niet in het vlees maar in de onvoorwaardelijke liefde, en het begeren naar uw Heilige Geest dat mij zegent en leidt en beschermt en bemoedigt en geestelijk krachtig maakt, en zichtbaar laat groeien in eenheid in U. Ik wil voor U alleen buigen en U alle dank en eer betuigen en aanbidden. U bent kadosh, heilig, en ik wil juichen en zingen en dansen en getuigen voor U, want spoedig, zeer spoedig komt U op de wolken, en vol ontzag zal ik U ontmoeten! Amen!”

Voorwaar, mijn naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.
Zijn trouw en liefde zijn nimmer falend, en in Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent U meer dan een echte overwinnaar! Wie wil dit niet om in Zijn kracht en overwinning te staan? Zijn weg is de enige beste weg! Amen!

Galaten 5, vers 16 tot en met 26 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
En Galaten 6, vers 3 tot en met 5 Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
En vers 9 en 10 Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com