DutchVideo 2013

Zijn Shalom wordt werkelijkheid!

10-04-2013  BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MAAK U KLAAR! BREEK MET ZONDIGEN! SPRAK DE BODE ENGEL GODS. HEILIG, HEILIG, HEILIG IS DE HEER! ZIJN SHALOM WORDT WERKELIJKHEID!

Gepubliceerd op 10 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

ik weet Hij gaat voor mij uit

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 april 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik zeg u, Profeet Benjamin Cousijnsen, ik ben wederom naar u gezonden. Ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Kadesa.

De strijdwagens van God zijn twee maal tienduizend en duizenden maal duizenden.

Hoor, Israël! De engelenscharen van 267.614.338 gebruiken hun schilden rondom hen, en hun engelenkrijgsgeschreeuw wordt telkens gehoord door krachtige, wijze, dappere soldaten Gods. Voorwaar, vrees de gevallen engelen niet!

Lees voor: Deuteronomium 3, vers 22, en Richteren 5, vers 22 tot en met 23, en Jozua 10, vers 14  Ik begin met

Deuteronomium 3, vers 22  Hier staat geschreven: Gij zult voor hen niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt.

Richteren 5, vers 22 en 23  Hier staat geschreven: Toen dreunden de hoeven der paarden van het wilde jagen dier dapp’ren. Vervloekt Meroz! spreekt de Engel des HEREN, vervloekt, vervloekt zijn inwoners, omdat zij niet gekomen zijn de HERE tot hulp, de HERE tot hulp, als helden.

Jozua 10, vers 14  Hier staat geschreven: Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zó iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israël.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, maak u klaar!

Heilig, heilig, heilig is de Heer, Zijn Shalom wordt werkelijkheid!

Lees voor: Lukas 13, vers 23 tot en met 30, en 1 Timotheüs 6, vers 10 tot en met 12

Lukas 13, vers 23 tot en met 30  Hier staat geschreven: En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Izaäk en Jakob zult zien en al de Profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En zij zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

1 Timotheüs 6, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

De bode engel Gods sprak verder,

Profeet Benjamin, vurige strijdwagens met vurige, krachtige paarden Gods strijden met Gods engelen tegen Satanel en Mastema, en Azazel en Abadom, en zijn de strijd aangegaan met onder andere hun bliksem- en donderslagen, en hun machten en krachten staan centraal.

Voorwaar, u daar, hoor!

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 10, en 1 Timotheüs 1, vers 5  Ik begin met

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 tot en met 10  Daar staat geschreven: Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

1 Timotheüs 1, vers 5  Hier staat geschreven: En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.

De bode engel Gods sprak verder, 

Voorwaar, bekeer u!

Lees voor: Hebreeën 2, vers 1 tot en met 4  Hier staat geschreven: Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.

De bode engel sprak verder, 

Maak u klaar! Breek met zondigen!

Lees voor: Johannes 3, vers 19  Hier staat geschreven: Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.

De bode engel Gods sprak verder, Voorwaar, ik ga nu, Emanuel, Ruacha, Yeshu, Shalom, Maranatha!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com