DutchVideo 2021

Zijn ogen slaan gade en doorvorsen de mensenkinderen!

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten.

Gepubliceerd op 1 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 28 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, eindtijdprofeet in de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Saddaya, en ben een bode engel Gods.

Luister aandachtig!

Voorwaar, Baruch Haba B’shem Adonai, El Elohim, Jehova Jireh, de Alfa en de Omega, Immanuel, de blinkende morgen Ster die eeuwig schittert leeft, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar,

Psalm 11, vers 4 en 5 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij.
En vers 7 Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.
En Psalm 14, vers 2 en 3 De HERE ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, “trouw” één, die God zoekt. “En hoe is het me u?” Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één.

Voorwaar, wankel niet en geeft uw ziel niet prijs aan het dodenrijk maar toets uw hart of uw treden niet wankelde, en het rechte spoor houden.
Voorwaar, laat liefde en trouw, u niet verlaten. Hoor Zijn stem en treed Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tegemoet met een geest van onderwerping!

Psalm 18, vers 21 tot en met 27 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. Want al zijn verordeningen stonden mij voor ogen en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg, maar ik was onberispelijk jegens Hem, en wachtte mij voor ongerechtigheid. De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vóór zijn ogen. Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberispelijke toont Gij U onberispelijk, jegens de reine toont Gij U rein, maar jegens de verkeerde toont Gij U een tegenstander.
En vers 29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

Voorwaar, Hij geve u naar uw hart!

Psalm 25, vers 8 tot en met 10 Goed en waarachtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden des HEREN zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.

Voorwaar, kadosh, heilig is de HEER!

Psalm 27, vers 8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, HERE.
En Psalm 34, vers 10 Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
En vers 14 en 15 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.

Voorwaar, door de Here word uw schreden bevestigd!
Daarom wijk van het kwade en doe het goede en dien Hem met alles wat u kunt. Wel zalig de man of vrouw die de Here dient en zijn of haar relatie onderhoud en vertrouwen op Hem.

Psalm 40, vers 9 Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste.
En Psalm 45, vers 12 Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
En Psalm 50, vers 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.

Voorwaar, als u gezegend wil worden dan luistert u naar de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Spreuken 8, vers 32 tot en met 36 Nu dan, zonen “en dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.
Spreuken 16, vers 5 en 6 Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des HEREN wijkt men van het kwaad.
En vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En Spreuken 17, vers 19 en 20 Wie twist liefheeft, heeft overtreding lief; wie een grote mond opzet, zoekt verderf. De verkeerde van hart vindt geen geluk, de valse van tong valt in het ongeluk.
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten.

Voorwaar, denk niet dat de Here u niet ziet, dwaalt niet!
Voorwaar, ik zeg u, Hij ziet en hoort alles, ook wat in verborgene is! Neemt het eigen recht niet in handen maar luistert naar Zijn stem!

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com