DutchVideo 2021

Zijn liefde voor u gaat heel diep

Bemoedigende boodschap Gods: Alles komt goed, hou vol! Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn.

Gepubliceerd op 8 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Sinaron, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, hoe wonderbaar is Zijn eindelozer liefde voor u!
Zijn liefde voor u gaat heel diep. Heel vaak heeft Hij uw tranen gedroogt. Wanneer u het niet meer zag zitten, Zijn kracht en liefde en Zijn nabijheid liet Hij keer op keer zien aan u, en bovenal kwam keer op keer de oplossingen en wijsheid van Hem.

Voorwaar, aanbid Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus met een hart vol ontzag en nederigheid en respect want Hij is kadosh, heilig!
Gedenkt alles ééns, al Zijn werken wat Hij voor u keer op keer reeds gedaan heeft met Zijn goedheid en genade en kostbare Bloed. Voorwaar, onderzoekt uw hart en gedachten en heb geloof en vertrouwen in Hem. Alles komt goed, hou vol! Geef Hem de glorie en dank en aanbidding en eer. Kom in Zijn glorie en bid en begeer en ontvang. Onderhoud uw relatie met Hem, niet alléén met de mond maar met geheel uw hart en ziel en wandel.

Voorwaar, Hij is uw wonderbare Raadsman en shalom, vrede!

Psalm 119, vers 2 en 3 Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, maar wandelen in zijn wegen.
En Psalm 19, vers 15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.
En Mattheüs 6, vers 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

En Spreuken 4, vers 18 tot en met 27 Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een effen pad inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, houd uw voet verwijderd van het kwade.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, toon Hem uw dankbaarheid.
De vreugde des Heren is uw kracht!

Psalm 29, vers 4 De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

Voorwaar, de Here breng u Zijn shalom.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com