DutchVideo 2018

Zijn liefde gaat dieper dan enige andere liefde en Zijn vergiffenis aan u is volkomen!

Dit is een versterkende en bemoedigende boodschap van God. Voorwaar, niemand kan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ vergiffenis en liefde doorgronden, omdat Zijn liefde veel dieper gaat dan enige andere liefde! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 10 juli 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, uw Abba, Vader!
Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

2 Korinthiërs 1, vers 3 tot en met 7  Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil; worden wij getroost, het is u tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden.
En 2 Korinthiërs 2, vers 6 tot en met 11  Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem berispt heeft, zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde. Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
En 2 Korinthiërs 4, vers 16 tot en met 18  Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

En Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
En Kolossenzen 2, vers 1 tot en met 3  Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.
En vers 6  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
En vers 13 tot en met 15  Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

En Romeinen 16, vers 20  De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Voorwaar, wees sterk!
Vertrouw op Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Houd u echter vast aan Zijn beloften!

1 Samuël 2, vers 2  Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
En vers 10  Wie met de Here twisten, worden gebroken; over hen dondert Hij in de hemel. De Here richt de einden der aarde; Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn gezalfde.

En Psalm 103, vers 6  De Here doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.
En Psalm 107, vers 28 tot en met 30  Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten; Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
En Psalm 116, vers 7  Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan.
En Psalm 147, vers 3  Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.

Voorwaar, de Here heeft u lief en geeft u kracht en hulp.
Vertrouw op de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

En Spreuken 31, vers 12  Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.

Voorwaar, 

Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.
En vers 26  Goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.
En vers 32  Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.

Voorwaar, niemand kan de liefde en vergiffenis van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, doorgronden,
omdat Zijn liefde veel dieper gaat dan enige andere liefde! Sommigen kunnen daar echter niet mee omgaan, noch met deze boodschap.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com