DutchVideo 2015

Zij trapten erin!

Openbarende, waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, velen hebben zich laten misleiden door projectiebeelden en stemmen en dromen. Satan vindt het prachtig om u te laten geloven in zijn leugens, en houdt u zijn vrucht voor! Velen hebben zich zo laten misleiden. Hoor en lees verder, waardoor!

Gepubliceerd op 24 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

projection

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 maart 2015 bracht een bode engel Gods de volgende waarschuwende en openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reastry en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Carmen is 38 jaar en woont in Engeland.
Voorwaar, overal vertelt ze, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, haar heeft uitgekozen als profetes. Zowel Carmen, Nicole, Roberto, Salvatore, Mala en bergen vol zielen denken dat ze zo na hun gebed wat zijn, wat ze niet zijn!

Efeziërs 4, vers 11 tot en met 16  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Voorwaar, Roberto hoorde een stem, die zei:
“Jij bent een herder!”
‘Wow!’ dacht hij, ‘ik ben een herder!’ Maar die andere stem zei: “Je bent een ezel!” Tja, daar luisterde hij niet naar. Voorwaar,

Mattheüs 13, vers 13  Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, 

Mattheüs 13, vers 17  Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord.

En dit is de volle waarheid!
Nicole dacht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te hebben gezien, en die zei: “Ik heb u uitgekozen!” Voorwaar, sommigen willen horen, wat ze willen horen. En de gevallen engelen laten het u graag horen, zelfs via de telefoon!

1 Johannes 4, vers 1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
1 Johannes 5, vers 18 tot en met 20  Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen is ook niet overal geliefd.

Galaten 4, vers 15 en 16  Gij hebt u toen gelukkig geprezen; wat is daarvan over? Want ik kan van u getuigen, dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg?

Voorwaar, velen hebben zich laten misleiden door projectiebeelden en stemmen en dromen!
En satan vindt het prachtig, om u te laten geloven in zijn leugens, en houdt u zijn vrucht voor.

Genesis 3, vers 4 tot en met 6  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Voorwaar, de wereld zit vol demonen.
En ook gebruikt men overleden personen, om die te projecteren, zodat men in de leugens gelooft! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, 

1 Timotheüs 1, vers 5 tot en met 7  En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; zij willen leraars der wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken.

2 Thessalonicenzen 2, vers 9 en 10  Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Voorwaar, als gij uw naam hoorde in deze boodschap, Carmen, Nicole, Roberto, Salvatore, Mala, weet dan dat gij een misleidde kerkganger zijt, en geen Profeet zijt, of wat dan ook.
Want gij zijt waarlijk misleid door de duisternis! Bekeer u en onderzoek u, en herstel u nu, voordat u met uw leugens ten onder gaat! Uw relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is het allerbelangrijkste.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com