DutchVideo 2018

Zij die zich bewapenden, volhardend in de waarheid, zullen niet worden getroffen!

Profetische boodschap Gods. Ook al is de satan sterk en machtig, zijn tijd is beperkt. Hij is door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwonnen! Degenen die de boodschappen, doorgegeven aan Profeet Benjamin, serieus namen en zich hebben bewapend, en volharden, zullen overigens niet worden getroffen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 28 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 28 mei 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, demonische machten en krachten, en de totale overname, zijn sterk toegenomen!
Zelfs na duidelijke waarschuwingen, volhardden velen in hun zonden.

Spreuken 1, vers 10 tot en met 19  Mijn zoon, “maar dit telt ook voor de dochters”, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet; indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, laat ons de onschuldige belagen, ook al geeft hij geen oorzaak; laat ons hen levend verslinden evenals het dodenrijk, met huid en haar, gelijk degenen die in de groeve nederdalen; wij zullen allerlei kostbare dingen vinden, wij zullen onze huizen vullen met buit; gij zult met ons uw aandeel krijgen, één buidel zal er zijn voor ons allen – mijn zoon “of dochter”, ga niet met hen op weg; weerhoud uw voet van hun pad; want hun voeten snellen naar het kwaad en haasten zich om bloed te vergieten. Want tevergeefs is het net uitgespannen voor de ogen van al wat vleugels heeft; zij echter loeren op hun eigen bloed en leggen een hinderlaag voor hun eigen leven. Zo zijn de paden van ieder die hunkert naar onrechtmatige winst, die haar bezitters het leven ontneemt.

Psalm 1, vers 1 en 2  Welzalig de man “of de vrouw” die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn “of haar” welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Psalm 26, vers 9 en 10  Raap mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met hen die bloed vergieten, aan wier handen misdaad kleeft, en wier rechterhand vol is van geschenken.

Spreuken 11, vers 31  Zie, aan de rechtvaardige wordt vergolden op aarde, hoeveel te meer aan de goddeloze en de zondaar!
Vers 21  Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.
Spreuken 14, vers 7  Ga de dwaze man “of vrouw” uit de weg, want verstandige lippen bemerkt gij daar niet.
Spreuken 13, vers 6 en 7  Gerechtigheid bewaart de onberispelijken van wandel, maar goddeloosheid stort de zondaren in het verderf. Sommigen stellen zich rijk aan, terwijl zij in het geheel niets hebben; anderen houden zich arm bij veel bezit.
Vers 9  Het licht der rechtvaardigen brandt blijde, maar de lamp der goddelozen wordt uitgeblust.

Voorwaar, mijn naam is Michaël, een bode engel Gods.
En hoewel de satan als een dolle, losgeslagen hond met hondsdolheid, bezig is, heeft God echter een tijdslimiet ingesteld. Degenen, die Gods boodschappen serieus namen, doorgegeven via Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen, en zich hebben bewapend, en volharden, zullen overigens niet worden getroffen!

De demonische machten trekken ten strijde tegen de Twee Getuigen.
En God heeft een bepaalde grens gesteld tot in hoeverre!

Efeziërs 6, vers 11 tot en met 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ook al is de satan sterk en machtig, zijn tijd is beperkt!
Hij is door Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, overwonnen. En ook zij, die in de waarheid bleven, en hun relatie als Christen onderhielden, zijn meer dan overwinnaar. Zegt: “Halleluja!”

U wordt altijd en overal door Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, beschermd.
De autoritaire machten van satan, die zich tegen God hebben verheven en Zijn Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen, en de warriors, en al die de volle waarheid steunen, doorgegeven door Gods ware eindtijdprofeet, zullen het weten, tegen wie men gevochten heeft en door wie men vernietigd is en verslagen! Groot is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Blijkbaar hadden ook sommige kerkleiders deze les nodig. Met al het kwade wordt afgerekend, ook met de vele schijnheilige kerken en al die kwaadsprekers en roddelaars. Ze krijgen wat ze verdienen! En alle engelen Gods zeggen: “Amen!”
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com