DutchVideo 2013

Ziet u al wat gaat gebeuren in de laatste dagen?

PROFETISCHE OPENBARING VAN DE HERE GOD: EN HOE IS HET MET U? ZIJT GIJ AL ZIENDE VOOR WAT ZAL GESCHIEDEN IN DE LAATSTE DAGEN? DATGENE, WAT ALLEMAAL DOORGEGEVEN IS VIA PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN?

Gepubliceerd op 16 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

eindtijd profetie

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 juli 2013 bracht een engel des Heren, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, lieflijke en machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rebimelich. Ik ben een bode engel Gods. Ik verheugde mij zeer om u te ontmoeten, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Voorwaar, hoor, en word ziende!

Lees voor: Wijsheid 3, vers 1 tot en met 6  Hier staat geschreven: De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten verlaten en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. En na een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij hem te zijn. Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard.

Wijsheid 4, vers 6 tot en met 14  Hier staat geschreven: Kinderen die uit een verboden verbintenis worden geboren, zijn op de dag van het oordeel een aanklacht tegen hun ouders. Maar wanneer de rechtvaardige voortijdig sterft zal hij rust vinden. Want aanzien is niet te meten naar ouderdom of naar het aantal levensjaren. Inzicht geeft mensen de ware grijsheid, een zuiver leven de ware ouderdom. Er is ooit iemand geweest in wie God vreugde vond en die hij zo liefhad dat hij hem weghaalde uit de kring van zondige mensen. Hij werd weggenomen opdat het kwaad zijn verstand niet zou misvormen en de leugen zijn ziel niet zou misleiden. Want de betovering van het slechte verduistert het goede en de draaikolk van de begeerte trekt de onbevangen rede naar de diepte. Al was zijn leven kort, toch is hij tot volle wasdom gekomen. Hij was een mens in wie de Heer vreugde vond en daarom ontvluchtte hij het kwaad. De mensen zagen het zonder het te begrijpen; ze leerden er niet uit.

Wijsheid 5, vers 2 tot en met 6  Hier staat geschreven: Als ze hem zien worden ze door hevige schrik bevangen, zijn wonderbaarlijke redding wekt grote ontsteltenis. Ze zullen zuchten en steunen van spijt en ontzetting, en tegen elkaar zeggen: ‘Dat is de man die wij ooit tot het mikpunt van spot en hoon hebben gemaakt, dwazen dat we waren! We vonden zijn leven onzinnig en zijn dood een vernedering. Maar kijk hoe hij nu als een kind van God wordt beschouwd en het lot van de engelen deelt! Blijkbaar zijn wij van de weg van de waarheid afgedwaald. Het licht van de gerechtigheid heeft voor ons niet geschenen, de zon is voor ons niet opgegaan.

En vers 15 tot en met 23  Maar de rechtvaardigen leven tot in eeuwigheid; de Heer zorgt voor hun loon, de Allerhoogste waakt over hun lot. Daarom ontvangen zij een schitterende kroon en een sierlijke diadeem uit de hand van de Heer. Hij beschermt hen met zijn rechterhand, achter het schild aan zijn arm zijn zij veilig. Van zijn ijver maakt hij een wapenrusting, de schepping wordt zijn wapen in de strijd met zijn vijanden. Hij gordt het harnas van de gerechtigheid aan en zet de helm op van het onherroepelijke oordeel. Hij neemt onoverwinnelijke heiligheid als schild en scherpt zijn grimmige toorn tot een zwaard. De natuur trekt met hem ten strijde tegen de dwazen: goed gerichte bliksemschichten schieten van de gespannen wolkenboog recht op hun doel, een regen van hagelstenen wordt op hen af geslingerd, de golven op zee keren zich tegen hen, rivieren spoelen hen meedogenloos weg, een sterke wind blaast hen omver, een wervelstorm slaat hen uiteen. Zo zal wetteloosheid heel de aarde verwoesten, zo stoot het kwaad de tronen van vorsten omver.

Job 37, vers 2 tot en met 13  Hier staat geschreven: Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt. Hij laat die los onder de ganse hemel en zijn bliksemlicht tot de einden der aarde. Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig! De hand van alle mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen die Hij gemaakt heeft, het inzien. Het gedierte gaat in zijn schuilplaats en legt zich neer in zijn holen. De storm komt uit de voorraadkamer, en de koude uit de schuren. Door zijn goddelijke adem maakt Hij het ijs, de watervlakte wordt als gegoten metaal. Ook bezwaart Hij de wolken met water, Hij spreidt zijn lichtende wolken uit, en het schiet naar alle kanten in het rond naar zijn bestel, om al wat Hij gebiedt te volbrengen op het rond der aarde; hetzij tot een roede voor zijn aarde, hetzij tot goedertierenheid, Hij doet het zijn doel vinden.

Psalm 11, vers 4 tot en met 7  Hier staat geschreven: De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat Hij. Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Psalm 29, vers 2 tot en met 4  Hier staat geschreven: Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos. De stem des HEREN is over de wateren, de God der heerlijkheid doet de donder weerklinken, de HERE over de geweldige wateren. De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie.

Openbaring 19, vers 11  Hier staat geschreven: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

En vers 14 tot en met 16  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, en hoe is het met u?

Zijt gij al ziende voor wat zal komen, voor wat zal geschieden in de laatste dagen? Datgene, wat allemaal doorgegeven is via Profeet Benjamin Cousijnsen?

Lees voor: Openbaring 21, vers 5 en 6, en Johannes 3, vers 16 tot en met 17, en Johannes 5, vers 21 en vers 24

Openbaring 21, vers 5 en 6  Hier staat geschreven: En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.

Johannes 3, vers 16 tot en met 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 5, vers 21  Hier staat geschreven: Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.

En vers 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u tot slot: Bekeer u en volg Mij!

Wandel met Mij en wees een voorbeeld in liefde, en verblijd u in Mij, de Here, te allen tijde, en laat uw vriendelijkheid bekend zijn. Open uw hart, en zie wie Ik ben! Zo sprak de Here tot u.

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, deze boodschap is profetisch!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com