DutchVideo 2022

Ziet toe dat gij niet een stilzwijgende christen bent!

Paulus getuigde over Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Doet u dat ook?

Gepubliceerd op 10 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Paulus deed zijn mond altijd open en getuigde.
En, hoe zit het met u?

Handelingen 17, vers 28 Want in Hem, “Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus” leven wij, bewegen wij ons en “spreken wij”…tot zover.
En Handelingen 18, vers 9 En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.

Voorwaar, zo zijn er ook vele christenen die nog nooit hun mond hebben gebruikt vanwege de bevreesdheid die satan in hun gedachten bracht.
Voorwaar, Paulus zei het zo mooi in…

Handelingen 20, vers 24 Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.
En vers 26 tot en met 28 Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed; want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Ziet dan toe op uzelf…stop tot zover.
En vers 35 Ik heb u in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Voorwaar, hoewel Paulus getuigde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende, Opgestane Heer zeiden sommigen het volgende en lieten zich door satan gebruiken.

Handelingen 24, vers 5 Want wij hebben gevonden, dat deze man een pest is, iemand, die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld, een eerste voorstander van de secte der Nazoreeërs.
En vers 9 En ook de Joden sloten zich bij de beschuldiging aan, door te bevestigen, dat dit alles zo was.

Voorwaar, en Paulus zeide:
Handelingen 24, vers 14 en vers 16 Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij een secte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat. En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.

Voorwaar,

Hebreeën 10, vers 37 tot en met 39 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

Tot slot,

Jakobus 2, vers 14 , 17 en 26 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, laat zien wie u in de Here bent zonder angst.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com