DutchVideo 2014

Zie uit naar uw zegen en wees sterk!

Sterkende boodschap Gods: Wees sterk! Uw strijd is niets vergeleken met wat u in de hemel ontvangen zal!

Gepubliceerd op 19 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Look foward to your blessing!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 september 2014 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

1 Korinthiërs 6, vers 3  Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?
1 Korinthiërs 4, vers 7  Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?
1 Korinthiërs 15, vers 46  Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.

Voorwaar, ik kom als een bode engel Gods. 

1 Korinthiërs 15, vers 40 en vers 41  Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans.

Voorwaar, mijn naam is Mèon.

Prijs Adonai, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Sirach 30, vers 21 tot en met 23  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht en dient geen enkel doel.

Voorwaar, Baruch Ha Ba B’shem Adonai! 

Hebreeën 1, vers 8 en 9  Maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

Voorwaar, gij daar die nu luistert, zie uit naar uw zegen! 

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
Psalm 14, vers 6  Het voornemen van de ellendige kunt gij wel beschamen, maar de HERE is zijn toevlucht.

Voorwaar, gij hebt het niet makkelijk met uw ongelovige man en kinderen. 

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, Esther, Irma, Karin, Carola, Minette, hoor naar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Wees sterk!

Klaagliederen 3, vers 25 en 26  Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN.

Uw strijd is niets vergeleken met wat u in de hemel ontvangen zal.
Laat uw licht niet doven!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com