DutchVideo 2023

Zie, O HEER, hoe ze mij in hun kerkclub verachten!

Door hun onheilige wandel binnen hun kerkstructuur werd u alleen gelaten en veracht in hun kerkclub, maar dezen zullen zelf, alleen komen te staan, zegt de HEER in deze boodschap Gods. Tenzij u, die nep zijn, zich bekeert nu het nog kan!

Gepubliceerd op 31 Juli 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 juli kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die gebracht werd door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Klaagliederen 1, vers 2 Bitter weent zij des nachts, tranen vloeien langs haar wangen; “echt” niemand is er, “geen broeder en zuster ziet haar verdriet, niemand” die haar troost onder al haar minnaars; al haar “zogenaamde” vrienden, “de broeders en zusters, die zogenaamd met de HEER wandelden” werden “aan de HEER, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en” haar ontrouw, “en zelfs haar pastoor” tot vijanden zijn zij “aan” haar geworden “vanwege hun onheilige wandel.”
En vers 9 lees vanaf: Zie, Here, mijn “verdriet om hen en zie in mijn gebeden, mijn” ellende aan, “wat zij u hebben aangedaan” want de vijand is “hoogmoedig, vol trots, en geestelijk verblind en vol oordeel en allerlei kwaad” overmoedig!
En vers 10 De vijand heeft zijn hand uitgestrekt “naar de kerk” naar al haar kostbaarheden; ja, aanzien “en aanhoren” moest zij…tot zover.
En vers 11 lees vanaf: Zie, Here, en aanschouw “mijn naaste, mijn broeders en zusters en mijn pastoor”, hoe veracht ik ben geworden “in hun kerkclub, structuur en wandel.”
En vers 12 Raakt het u niet, “u, die nu luistert, dat” gij allen die “nep zijt straks alleen” voorbijgaat? Aanschouwt en ziet, of er een smart is als de smart die mij werd aangedaan…stop, tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Luister verder.

Klaagliederen 2, vers 14 Uw profeten hebben voor u geschouwd wat ijdel was en hol, zij hebben uw ongerechtigheid niet onthuld om uw lot nog te keren, zij hebben voor u orakels geschouwd, ijdel en misleidend.
En Klaagliederen 3, vers 8 Zelfs als ik schreeuw en om hulp roep, versmaadt Hij mijn gebed.
En vers 22 tot en met 26 Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.
En vers 32 Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen.
En vers 41 Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel.
En vers 60, 63 en 64 Gij ziet al hun wraakzucht, al hun overleggingen tegen mij. Aanschouw hun zitten en hun opstaan: Ik ben hun spotlied. Gij zult hun vergelden, o Here, naar het werk hunner handen.

Voorwaar, daarom hebben velen de kerk verlaten.
Dit zijn de tekenen van de eindtijd!

Openbaring 13, vers 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Meen niet dat er vele kerken zullen zijn, die de Opname zullen ervaren, het getal is heel klein!

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Voorwaar, bekeer u, nu het nog kan!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com