DutchVideo 2019

Zie niet op wie je benauwen!

Boodschap Gods: Kind van de Allerhoogste, vrees niet voor wie je benauwen, maar zie op je Helper, die vooruitkijkt en van je houdt en je steunt. Hij wil je zegenen en zeggen: Ik breng je weer tot bloei, en je zult weer dansen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 26 juli 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de heilige, kadosh Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 32, vers 10 en 11  Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
Psalm 37, vers 4 tot en met 6  Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Psalm 34, vers 5  Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.
Vers 10  Vreest de Here, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.
Vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods. 

Psalm 46, vers 2  God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
En vers 6  God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u op Hem vertrouwt.

Psalm 54, vers 6 en 7  Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt. Hij zal het kwaad vergelden aan wie mij benauwen, verdelg hen in uw trouw.
En vers 9  omdat Hij mij gered heeft uit alle benauwdheid, zodat mijn oog met vreugde op mijn vijanden zag.

Voorwaar, vrees niet voor wie u benauwen.
Maar zie op uw Helper, die vooruitkijkt en van u houdt en u steunt!

Psalm 66, vers 16  Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel.
En vers 20  Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.
En Psalm 103, vers 1 tot en met 5  Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Voorwaar, om de Here te begrijpen, moet u zich verblijden in wat de Here u gaf: het nieuwe!
Hij wil u zegenen:

Psalm 138, vers 3  Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.
En vers 8  De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Psalm 139, vers 2 en 3  Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
En Psalm 143, vers 10  Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God; uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Jesaja 40, vers 29 tot en met 31  Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
En Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Jeremia 20, vers 11  Maar de Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad.
Jeremia 23, vers 29  Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
En Jeremia 31, vers 3 en 4  Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans.

Mattheüs 19, vers 26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Romeinen 8, vers 31 tot en met 34  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.

En 1 Johannes 4, vers 4  Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com