DutchVideo 2020

Zie naar elkaar om!

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.

Gepubliceerd op 15 Oktober 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 14 Oktober 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u, gij die luistert, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de nieuwe wereld orde is blij dat de Coronavirus een nachtmerrie geworden is en dat men zit te liegen tegen de burgers en vooral dat men juist minder mensen wil vanwege de overbevolking!
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

De wereld is in chaos en er is veel angst en er is geen geld voor veiligheid en de klimaatverandering en een oplossing voor de gehele overbevolking.
Maar wel voor anderen zaken zoals windmolens, o.a., de rijken worden rijker en de armen worden armer. Voorwaar,

Jesaja 59, vers 4 tot en met 8 Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.

En 1 Johannes 4, vers 3 En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wees standvastig in uw geloof en zie op Hem en verslapt niet maar wees krachtig in Christus!

1 Johannes 4, vers 15 tot en met 21 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Jacobus 1, vers 2 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.

En weet in deze chaos…

Openbaring 3, vers 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Weest sterk en bemoedig elkander en bouw elkaar op en laat de alleenstaanden niet aan hen lot over en niet in de steek.
Dit is de wil des Heren! Zie naar elkaar om. Voorwaar, de tijd is nabij!
Wees een warrior Gods en vrees niet voor mensen.

Psalm 138, vers 3 Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.

Galaten 4, vers 9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

En Efeziërs 6, vers 12 tot en met 14 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid.

Voorwaar, volgt Gods woord op!

Filippenzen 2, vers 16 Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com