DutchVideo 2021

Zie, Hij rukt weg!

Profetisch en waarschuwende boodschap Gods: En Hij, die op de wolk gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En die achtergebleven zijn zullen sloegen zich op de borst!

Gepubliceerd op 21 mei 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 20 mei 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Voorwaar, mijn naam is Marsaja, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Job 5, vers 12 Hij verbreekt de raadslagen der listigen, en hun handen richten niets deugdelijks uit.
En vers 14 Overdag stuiten zij op duisternis en op de middag tasten zij rond als bij nacht.
En Job 6, vers 18 De paden van hun loop kronkelen zich, zij gaan heen in de wildernis en raken verloren.
En vers 27 Zelfs over een wees zoudt gij het lot werpen, en uw vriend als koopwaar verhandelen.
En Job 7, vers 8 Het oog van hem die mij ziet, zal mij niet meer aanschouwen; uw ogen richten zich op mij en ik ben niet meer.

Voorwaar,

Openbaring 14, vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 11, vers 12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.
En Job 8, vers 20 tot en met 22 Zie, God verwerpt de oprechte niet en Hij vat de boosdoeners niet bij de hand. Eens zal Hij uw mond vervullen met gelach en uw lippen met gejuich; uw haters zullen met schaamte overdekt worden, en de tent der goddelozen zal niet meer zijn.
En Job 9, vers 12 Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij?
En vers 19 Ja, wanneer het aankomt op de kracht van de sterkste, dan is Hij het. Tot zover.
En Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En vers 25 Zij tasten rond in lichtloze duisternis, en Hij doet hen dwalen als een beschonkene.
En Job 15, vers 12 en 13 Wat sleept uw hart u mee en wat flikkeren uw ogen, dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?
En vers 30 Hij “of zij” ontkomt niet aan de duisternis, de vlam doet zijn “of haar” loten verdorren en door de adem van zijn “of haar” mond wordt hij “of zij” weggevaagd.
En vers 34 Want de bende der godvergetenen is onvruchtbaar. Tot zover.
En Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.

Zegt, Halleluja! Dank U, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Kolossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Openbaring 22, vers 11 en 12 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.
En Job 18, vers 20 De jongeren zullen ontzet staan over zijn dag, en huivering zal de ouderen aangrijpen.
En Job 20, vers 6 en 7 Al verheft zich zijn “of haar” trots hemelhoog, en raakt zijn “of haar” hoofd aan de wolken, hij “of zij” gaat als zijn “of haar” drek voor altijd te gronde; wie hem gezien hebben, zeggen: Waar is hij “of zij”?

Voorwaar,

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En Hebreeën 3, vers 10 Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend.
En Hebreeën 10, vers 22 en 23 Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
En vers 37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.
En 1 Petrus 5, vers 4 En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En 2 Petrus 3, vers 3 en 4 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

Voorwaar, sluit uw oren af voor satan!

2 Petrus 3, vers 10 tot en met 13 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, Hij komt speodig!

Openbaring 22, vers 4 en 5 En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Voorwaar, en die achtergebleven zijn zullen sloegen zich op de borst!

Openbaring 16, vers 11 En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com