DutchVideo 2021

Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn vergelding gaat voor Hem uit!

De wetsverachting toeneemt, mensen zijn liefdeloos en vertrouwen op de wegen van satan. Wee degenen die wijs zijn in hun eigen ogen en het kwade belonen. Want zij zullen naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.

Gepubliceerd op 13 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, alles wordt heel snel ingezet door satan om de mensen over te nemen.

Spreuken 11, vers 8 en 9 De rechtvaardige wordt uit benauwdheid gered, en dan komt de goddeloze in zijn “of haar” plaats. Met de mond stort de godvergetene zijn “of haar” naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
En vers 14 Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.

Voorwaar,

Spreuken 20, vers 27 De geest van de mens is een lamp des HEREN, doorzoekende al de schuilhoeken van het hart.
En Spreuken 22, vers 11 en 12 Wie reinheid van hart bemint en wiens lippen vriendelijk zijn, de koning is zijn of haar” vriend. De ogen des HEREN bewaken de kennis, maar Hij verijdelt de woorden van de trouweloze.

Voorwaar, wereldwijd zelfs Israël wordt men voorzien van een vaccinatie om de mensen te voorzien om hen stap voor stap over te nemen.
Satan weet dat zijn tijd kort is.

Spreuken 28, vers 4 en 5 Wie de wet verzaken, prijzen de goddeloze; maar wie de wet betrachten, ergeren zich aan hen. Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de HERE zoeken, verstaan alles.
En vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.
En Prediker 1, vers 17 Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien, dat ook dit is najagen van wind.

Voorwaar, wees standvastig in de Here en herken de truckjes van satan!

Prediker 4, vers 5 De dwaas slaat zijn “of haar” armen over elkander en verteert zichzelf.
En Prediker 9, vers 18 Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds.
En Prediker 10, vers 2 De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
En Jesaja 5, vers 21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.
En Jesaja 8, vers 22 En men zal naar de aarde schouwen, en zie, benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in duisternis is men verstoten.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Dwaalt niet!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En Jesaja 25, vers 7 En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn.
En Jesaja 35, vers 3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.
En Jesaja 40, vers 10 Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.
En vers 29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
En vers 31 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.
En Jesaja 41, vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
En vers 13 Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Voorwaar, bedroeft niet de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, maar vertrouw op Hem.

Jesaja 63, vers 8 tot en met 10 Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde Hij voor hen in een vijand.
En Jeremia 20, vers 11 en 12 Maar de Here is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; zij staan ten diepste beschaamd, omdat zij hun doel niet bereiken, een eeuwige, onvergetelijke smaad. Ja, de Here der heerscharen is een rechtvaardige toetser, die nieren en hart doorziet; ik zal uw wraak op hen zien, want op U heb ik mijn rechtszaak gewenteld.
En Jeremia 23, vers 37 en 38 Zeg aldus tot de Profeet: Wat heeft u de Here geantwoord, wat heeft de Here gesproken; maar als gij “de last des Heren” zegt, daarom zo zegt de Here: Omdat gij dit woord zegt: “de last des Heren”, hoewel Ik de boodschap tot u gezonden had: zegt niet “de last des Heren”.
En Mattheüs 24, vers 12 tot en met 14 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 37 tot en met 39 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, red zielen nu het nog kan!
Wie niet wil horen gaat verloren.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com