DutchVideo 2019

Zie, alles wordt als normaal beschouwd, en alles kan en mag!

Waarschuwende boodschap Gods: Velen hebben zich laten verleiden door het kwaad op de Aarde. Ze hebben het heilige boek, de Bijbel, niet serieus genomen, en zijn tegen Gods woorden der profetie ingegaan, om zichzelf te laten besmetten. Zelfs Christenen moeten alert zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 17 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 17 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen.

Voorwaar, neig uw oor en hoor aandachtig, zo spreekt de Here,
zodat u zich bekere, of in de poel des vuurs geworpen wordt, die van zwavel brandt.

Openbaring 22, vers 15  Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
En Openbaring 17, vers 14  Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig is de Here! 

Openbaring 17, vers 15 en 16  En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden.

Voorwaar, velen hebben zich laten verleiden door het kwaad op de Aarde.
En er zijn maar weinigen, die hun gewaden gewassen hebben!

Openbaring 9, vers 21  En zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Ze hebben het heilige boek, de Bijbel, niet serieus genomen,
en zijn tegen Gods woorden der profetie ingegaan, om zichzelf te laten besmetten met roddel en kwaadsprekerij en haat, en al het tegennatuurlijke van het vlees, en dronkenschap en brasserijen en losbandigheid en onreinheid, en partijschappen, twist, en afgunst, onder andere.

Galaten 5, vers 16 en 17  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, zie! Alles wordt als normaal beschouwd, en alles kan en mag.
En men zegt: “Geniet van je leven, want je bent er maar even!” en zij lasterden de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, God! Zelfs Christenen moeten alert zijn, dat ze niet gelijkvormig worden aan de wereld.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar, overwin het kwaad! 

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Openbaring 17, vers 8 en 9  Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.
En vers 13  Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.
Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Wees krachtig en getrouw tot de dood, en de Here zal u geven de kroon des eeuwigen levens.
En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven.

Openbaring 21, vers 3 tot en met 7  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

1 Petrus 4, vers 7  Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Jakobus 1, vers 2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt.
En vers 12 tot en met 16  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.

Eveneens telt dit voor de zusters. 

Hebreeën 11, vers 6  Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Amen. Voor een Christen is het in de hel erger dan voor een heidense wereldse!

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com