DutchVideo 2020

Zet u in voor het werk van de Heer

Boodschap Gods: Wees vruchtbaar en doe goed tegenover Hem, uw Abba, Vader. Doe moeite, door u volledig in te zetten voor Zijn glorie en eer! Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u tot zegen zijn.

Gepubliceerd op 24 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here, JHWH.
Voorwaar, hoe bent u voor Zijn aangezicht? En kunt u wel even nadenken over wat er in uw gedachten en in uw hart leeft? Voorwaar,

Lukas 12, vers 6 tot en met 10  Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem of haarzal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem “of haar” vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem “of haar” niet vergeven worden.

Voorwaar,

En Lukas 12, vers 2 en 3  Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.

Wees niet schijnheilig, maar kadosh, heilig in uw wandel voor Zijn aangezicht!
Voorwaar, wist u dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, u kent en zelfs zó goed, dat Hij echt weet of u van Hem getuigt, en hoe vaak, of helemaal niet? Voorwaar, wees vruchtbaar en doe goed tegenover Hem, uw Abba, Vader. En doe moeite, door u in te zetten voor Zijn glorie en eer!

Lukas 13, vers 6 tot en met 9  En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgeboom, die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier: Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgeboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zeide tot hem: Heer, laat hem nog dit jaar staan, ik zal er eerst nog eens omheen graven en er mest bij brengen, en indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed, maar anders, dan moet gij hem omhakken.

Voorwaar, onderhoud uw relatie, zowel in het dienen als het geven.
Wees trouw in alle dingen!

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Wees krachtig, en wees dankbaar voor alle boodschappen Gods,
die u als kostbare pareltjes worden aangereikt vanuit het Heilige der Heiligen, en die u tot een overvloedige zegen willen zijn voor uw ziel, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, met Zijn liefde en genade en vergeving, maar ook terechtwijzing, overbrengt!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Romeinen 5, vers 17  Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. “Amen!

Laat uw hart Zijn woorden vasthouden, en laten zij u tot zegen zijn.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com