DutchVideo 2014

Zelfs in hun ouderdom dragen velen nog vruchten!

BOODSCHAP GODS: O.A.: VOORWAAR, OUDEREN KUNNEN DOOR HUN HOUDING EEN GROOT VOORBEELD ZIJN!

Gepubliceerd op 6 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

youth and elderly

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 6 augustus 2014 werd de volgende boodschap Gods woord voor woord door eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen opgeschreven.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar,

Sirach 35, vers 16 tot en met 21  Hij is niet partijdig ten koste van de arme, hij verhoort de bede van wie onrecht werd gedaan. Hij slaat acht op de smeekbede van een wees en op de jammerklachten van een weduwe. Stromen een weduwe de tranen niet over de wangen, weeklaagt ze niet om de man die haar tranen doet stromen? Wie de Heer zo dient dat het hem behaagt, wordt aangenomen, zijn bede reikt tot aan de wolken. Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen, hij is ontroostbaar zolang het niet aankomt, hij volhardt totdat de Allerhoogste er aandacht aan schenkt.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en vertel u over Hanna, een profetes.

Lukas 2, vers 36 tot en met 39  Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret.

Voorwaar, ondanks haar leeftijd was ze een groot voorbeeld!

Psalm 90, vers 16 en 17  Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.

Voorwaar, ouderen kunnen door hun houding een groot voorbeeld zijn voor de jeugd.

Zelfs in hun ouderdom dragen velen nog vruchten!

1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

Voorwaar!

Leviticus 19, vers 32  Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

Spreuken 16, vers 31 tot en met 33  De grijsheid is een sierlijke kroon, zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.

Handelingen 6, vers 1  En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden.

1 Timotheüs 5, vers 1 tot en met 5  Word niet heftig tegen een oude man, maar vermaan hem als een vader; doe het jonge mannen als broeders, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters, in alle reinheid. Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God. Een ware weduwe dan, die alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en nacht.

Psalm 71, vers 7 tot en met 9  Ik ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn machtige toevlucht. Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister. Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms, begeef mij niet, nu mijn kracht vergaat.

Voorwaar, jongeren mogen best meer respect hebben voor de ouderen.

Maar dat betekent niet, dat men altijd vanwege de leeftijd gelijk heeft.

Mattheüs 22, vers 37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Johannes 8, vers 56  Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, ik ben Rafaël, een bode engel Gods.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com