DutchTo the futureVideo 2014

Zegt u: “Waar blijft de belofte van Zijn Komst?”

BOODSCHAP GODS OVER DE RAPTURE, OOK WEL ‘OPNAME’ OF ‘WEGRUKKING’ GENOEMD! VOORWAAR, ZOWEL VELE GELOVIGEN ALS KERKEN ZULLEN ZEGGEN: “WAAR BLIJFT DE BELOFTE VAN ZIJN KOMST?”  2 PETRUS 3, VERS 4

Gepubliceerd op 11 jun 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

2 Peter 3, verse 3-4

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 juni 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Coriach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 19 oktober 2012 werd u geopenbaard, dat op het moment dat de Opname plaats zou vinden, alle soorten ziekten, die er nog zijn van de Christenen, zullen afvallen en achtergelaten worden op de aarde.

En gij, die Christus niet hebben aangenomen, zult de ziekte te dragen krijgen. Het is maar beter, dat gij u bekeert.

Openbaring 11, vers 12  En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Openbaring 14, vers 14  En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.

Openbaring 16, vers 18  En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

En vers 21  En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Voorwaar, zowel vele gelovigen als kerken zullen zeggen: 

2 Petrus 3, vers 4  Waar blijft de belofte van zijn komst? Tot zover.

Voorwaar, de gevallen engelen van satan, de bezoekers uit de ruimte, zullen tijdens de Wegrukking in de chaos, vele mensen misleiden, en vol leugens zeggen:

“Wij hebben u bevrijd van uw gezwel, uw plaag, de ‘haters’, de Christenen!” Voorwaar,

Spreuken 4, vers 19  De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.

Spreuken 10, vers 7 tot en met 10  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten. Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien. Wie met zijn ogen knipt, veroorzaakt smart, wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 7 tot en met 8  Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Overdenk dit! 

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 8, vers 23 en 24  En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En vers 28 en 29  Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Ik ga nu… Waar uw hart is, zal uw ziel zijn.

Kies heden voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com