DutchVideo 2014

Zegt, “Dit is mijn dag, mijn boodschap voor elke dag!”

UW BOODSCHAP VOOR ELKE DAG! DEZE BOODSCHAP GODS IS DOORGEGEVEN AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN EN 100% AFKOMSTIG VAN DE ENIGE WAARACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB, DE GOD VAN AL WAT LEEFT! VOORWAAR, ZEGT: “ZIJN WOORDEN HEBBEN KRACHT!” DEZE BOODSCHAP BEVAT VELE GELOOFSVERSTERKENDE EN VERTROOSTENDE, BIJBELSE GESCHRIFTEN. NEEMT EN EET EN WORDT STERKER!

Gepubliceerd op 25 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Dear God, in your strong hands

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Vrijdag 25 juli 2014. Een engel van God bracht als bode engel Gods, woord voor woord, deze bemoedigende boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, schreef elk woord op in nabijheid van de engel van God. Laat u bemoedigen door deze prachtige boodschap. Open uw hart en ontvang Gods zegen, elke dag!

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, zegt: “Dit is mijn dag!”

Droog uw tranen, en zegt: “Hij die in mij is, is groter, sterker en machtiger dan wie in de wereld is!”

Psalm 20, vers 2 tot en met 9  De HERE antwoorde u ten dage der benauwdheid, de naam van Jakobs God make u onaantastbaar; Hij zende u hulp uit het heiligdom en ondersteune u uit Sion. Hij gedenke al uw offers, en uw brandoffer achte Hij welgevallig. Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de HERE vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, dat de HERE zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand. Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God. Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand.

Voorwaar, dit is Zijn belofte en vertroosting aan u!

En met onvoorwaardelijke liefde zegt uw en mijn Meester, uw Rabboeni:

Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemden verloren hun kracht en verlieten bevend hun burchten. De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils.

Psalm 29, vers 4 en 5  De stem des HEREN is vol kracht, de stem des HEREN is vol glorie. De stem des HEREN breekt ceders, ja, de HERE verbreekt de ceders van de Libanon.

Voorwaar, zegt: “Dit is mijn dag, mijn boodschap voor elke dag!” 

Psalm 31, vers 21 tot en met 25  Gij verbergt hen in het verborgene van uw aanschijn

voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen. Geprezen zij de HERE, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zond mij uit om u te bemoedigen!

Psalm 34, vers 4 tot en met 11  Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt. Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de HERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.

Voorwaar, dank geen engelen, of aanbid geen engelen, noch mij, Lovesadai.

Aanbid alleen Adonai, El Elohiím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 14, vers 6 en 7  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien.

Johannes 10, vers 29  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Mattheüs 5, vers 3 tot en met 5  Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

En vers 8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Voorwaar, zegt: “Zijn woorden hebben kracht!”

Voorwaar, daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar Bloed van het Lam.

Psalm 34, vers 19 tot en met 22  De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE; Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten.

Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Psalm 91, vers 1 en 2  Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.

En vers 9  Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld.

En vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Voorwaar,

1 Thessalonicenzen 5, vers 23  En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com