DutchVideo 2014

Zeg Roodkapje, waar ga je hene, zo alleen, zo… alleen?

BOODSCHAP GODS: WOORD VOOR WOORD, BRENGT DE BODE ENGEL RAFAËL DEZE BIJZONDERE EN TREFFENDE BOODSCHAP IN BEELDSPRAAK OVER AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, IN OPDRACHT VAN DE HERE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB. AAN DE HAND VAN DE BIJBELGETROUWE GESCHRIFTEN EN HET VERHAAL VAN ROODKAPJE WORDEN, GAANDEWEG IN DEZE BOODSCHAP, ZOWEL DE OVEREENKOMSTEN ALS HET GROTE VERSCHIL DUIDELIJK GEHOORD & GELEZEN TUSSEN HET SPROOKJE EN GODS VOLLE WAARHEID!

Gepubliceerd op 17 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Roodkapje en de boze wolf

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd op 17 november 2014 overgebracht door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben de bode engel Gods.

Voorwaar, de symbolieke achtergrond van de wolf in Griekenland is, dat de wolf heilig was in de afgoden eredienst voor Apollo.
Het dier stond voor leiding en bescherming door intuïtie. Ook stond de wolf bekend in de Scandinavische traditie voor Odin, Wodan, de voorloper van Sinterklaas!

Lukas 10, vers 3  Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven.

Voorwaar, een wolf in schaapskleren betekent ook een gevaarlijk iemand, die zich mooier voordoet.

Mattheüs 10, vers 16  Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, de wolf kan ook een Christen zijn! 

Mattheüs 7, vers 16  Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

Handelingen 20, vers 29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen.

Voorwaar, wolven zijn stiekem.
Ze kijken eerst naar de prooi. Hij of zij wint het vertrouwen, en dan stijgt de wolf op, om aan te vallen, waarbij onschuldige slachtoffers met hem ten ondergaan! Voorwaar, denk nu eens aan het sprookje ‘Roodkapje’, die naar haar oma ging.

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Roodkapje moest op die smalle weg blijven, maar koos er toch voor om door het bos te gaan.

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Haar moeder had haar nog zó gewaarschuwd voor de grote, boze wolf!

Johannes 15, vers 16  Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

En zo kwam Roodkapje dan die sluwe wolf tegen. 

Psalm 92, vers 7  Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet.
Psalm 91, vers 11 tot en met 16  Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Voorwaar! 

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

De boze wolf hield een wedstrijd met Roodkapje, en kwam als eerste bij haar oma aan en at haar op.

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou het nooit zover laten komen!

Kolossenzen 2, vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

En de jager, die verloste Roodkapje en haar oma uit de buik van de wolf!

Handelingen 17, vers 32  Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com