DutchVideo 2020

Zeg alles met wijsheid!

Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade. Laat geen verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.

Gepubliceerd op 25 November 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 November 2020, bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Elfra, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Exodus 4, vers 11 Maar de Here zeide tot hem “of haar”: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here?
En Numeri 22, vers 22 Maar de toorn Gods ontbrandde, toen hij ging, en de Engel des Heren stelde zich op de weg als zijn tegenstander; Bileam reed op zijn ezelin en had twee zijner dienaren bij zich.
En vers 31 Toen opende de Here de ogen van Bileam; hij zag de Engel des Heren met getrokken zwaard in de hand op de weg staan en hij knielde neer en wierp zich op zijn aangezicht.

Voorwaar, open uw ogen!
Sommigen zijn nog erger dan Bileam. Voorwaar, kijk uit wat u zegt met uw mond.

Deuteronomium 23, vers 23 Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de Here, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.
En vers 5 Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God, u liefhad.
En Deuteronomium 30, vers 14 en 15 Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade.

Voorwaar, zegt niet dat u klaar bent voor zijn wederkomst als uw eigen mond u veroordeeld!

1 Samuël 2, vers 3 Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De HERE immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.
En 1 Samuël 1, vers 12 Toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht des Heren, lette Eli op haar mond.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus lette op uw mond.

Job 8, verse 2 tot en met 6 Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen? Indien uw kinderen tegen Hem gezondigd hebben, dan heeft Hij hen aan hun overtreding prijsgegeven. Maar indien gij God zoekt, en de Almachtige om genade smeekt, indien gij rein en oprecht zijt, dan zal Hij gewis over u opwaken en uw rechtmatige woning herstellen.

Zegt niet, “sinds ik de Here dien heb ik problemen”.

Job 15, vers 8 Hebt gij toegeluisterd in de raad Gods en de wijsheid aan u getrokken?
En vers 11 Zijn de vertroostingen Gods u te gering en het woord, dat in zachtheid tot u kwam?
En vers 17 Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.
En vers 6 Uw eigen mond veroordeelt u, niet ik; ja, uw eigen lippen getuigen tegen u.
En vers 13 Dat gij uw geest tegen God keert en zulke woorden uit uw mond laat gaan?

En Job 17, vers 6 Men heeft mij tot een spreekwoord gemaakt onder de volken, en ik ben iemand, die men in het aangezicht spuwt.

En Psalm 17, vers 6 Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt; neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord.
En vers 3 Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet.

En Psalm 19, vers 13 tot en met 15 Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.

En Psalm 37, vers 30 tot en met 33 De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt het recht; de wet van zijn “of haar” God is in zijn “of haar” hart, zijn “of haar” schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem “of haar” te doden; de HERE geeft hem “of haar” in zijn “of haar” hand niet over, Hij laat niet toe, dat hij “of zij” veroordeeld wordt, als hij “of zij” voor het gericht komt.

En Psalm 119, vers 88 Maak mij levend naar uw goedertierenheid, opdat ik de getuigenis van uw mond onderhoude.
En vers 93 Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
En vers 102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.
En vers 105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

En Psalm 141, vers 3 HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen.
En vers 5 en 6 Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. Zelfs rijst mijn gebed nog onder hun boze handelingen; al werden hun rechters langs de rots neergestoten, zij zouden horen, dat mijn woorden liefelijk waren.

En Psalm 143, vers 5 tot en met 8 Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken uwer handen. Ik strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. Antwoord mij haastelijk, HERE, mijn geest bezwijkt, verberg uw aangezicht niet voor mij, opdat ik niet worde als wie in de groeve neerdalen. Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.

En Spreuken 11, vers 9 Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf, maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

En Spreuken 13, vers 1 tot en met 3 Een wijs zoon “of dochter” laat zich tuchtigen door zijn “of haar” vader, maar een spotter luistert niet naar berisping. Van de vrucht zijns monds zal iemand het goede eten, maar de begeerte der trouwelozen gaat uit naar geweld. Wie zijn “of haar” mond in toom houdt, bewaart zijn “of haar” leven; wie zijn “of haar” lippen openspert, hem “of haar” wacht het verderf.

En Spreuken 15, vers 31 tot en met 33 Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing die ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen. Wie de tucht in de wind slaat, veracht zijn leven; maar wie naar terechtwijzing luistert, verkrijgt verstand. De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.

En Spreuken 16, vers 2 Al iemands wegen zijn rein in zijn ogen, maar de HERE toetst de geesten.
En vers 13 Rechtvaardige lippen zijn de koningen welgevallig, hem die oprechte woorden spreekt, heeft hij lief.
En vers 23 en 24 Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Amos 5, vers 14 Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.

En 1 Korintiërs 15, vers 58 Daarom, mijn geliefde broeders “en zusters”, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com