CommentaryDutchVideo 2021

Ze zullen achtergebleven zijn omdat ze niet hebben geluisterd naar de stem des Heren

Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels – omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de Here, uw God.

Gepubliceerd op 31 maart 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 30 Maart 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar,

Deuteronomium 28, vers 34 Gij zult waanzinnig worden vanwege het schouwspel, dat uw ogen zullen zien.
En vers 62 Met weinigen zult gij overblijven, terwijl gij talrijk geweest zijt als de sterren des hemels – omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de Here, uw God.
En vers 67 Des morgens zult gij zeggen: Was het maar avond; en des avonds: Was het maar morgen – vanwege de vrees, die uw hart vervult, en vanwege het schouwspel, dat uw ogen zien.
En Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En Job 10, vers 4 Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?
En Job 30, vers 26 Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.
En vers 30 Mijn huid is zwart en laat van mij los, mijn gebeente brandt van koortsgloed.
En Job 35, vers 5 Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u.
En Psalm 1, vers 6 Want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.
En Psalm 5, vers 8 Maar ik zal, dank zij uw grote goedertierenheid, uw huis binnengaan, mij nederbuigen naar uw heilige tempel in vreze voor U.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Spreuken 1, vers 7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
En vers 33 Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.

En Spreuken 3, vers 25 tot en met 27 Vrees niet voor plotselinge schrik, noch voor de ondergang der goddelozen, als hij komt. Want de HERE zal uw betrouwen zijn. Hij zal uw voet bewaren, zodat hij niet gegrepen wordt. Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.
En vers 33 De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij.
En Spreuken 4, vers 14 en 15 Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij.
En vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En Spreuken 14, vers 27 De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.
En Spreuken 16, vers 25 Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.
En Spreuken 21, vers 2 Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de HERE beproeft de harten.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Mattheüs 24, vers 39 En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com