DutchVideo 2016

Ze predikten overal!

Ze spraken zielen aan, ze predikten. Waar? Overal! God gebruikte wonderen, en het werd bevestigd door Zijn woord. Lees of beluister de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 27 juli 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

free from slavery

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 juli 2016 werd deze boodschap Gods gebracht aan Profeet Benjamin Cousijnsen door de bode engel Gods, in opdracht van de almachtige God, JHWH.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirca en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Job 36, vers 5 en 6  Zie, God is geweldig, maar acht niets gering, geweldig is Hij in kracht van verstand. Hij laat de goddeloze niet in leven, maar verschaft recht aan de ellendigen.
En vers 24 tot en met 26  Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk.

En Psalm 84, vers 8  Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, wil dat u vrij bent van slavernij, en dat u ook anderen verlost en vrijmaakt in Zijn kadosh, heilige naam.

Lukas 4, vers 17 tot en met 19  En Hem werd het boek van de Profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Breek uit!
Vrees niet, maar sta in uw kracht, en geloof Zijn woord dat niets, niets, maar ook helemaal niets, onmogelijk is!

Markus 16, vers 15 tot en met 20  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

Let even op!
Ik herhaal vers 20  Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

Hé, hé, hé! Power!
Ze spraken zielen aan. Ze predikten. Waar? Overal! God gebruikte wonderen, en het werd bevestigd door Zijn woord. Het is een uitgesproken woord van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Voorwaar, word wakker!
Zegt: “De Geest des Heren rust op mij”. Ik spreek nu over Lukas 4, vers 17 tot en met 19, waarover gesproken is. Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kwam om ons van alle slavernij te verlossen en vrij te maken! God stelde een jubelfeest in, als een voortdurende herinnering, en meer nog, en zei dat gevangenen vrij zouden zijn, en dat de genadetijd was aangebroken. En men zei: “Laat de bazuinen maar schallen, want dit is een geweldig jaar, een jubelfeest, zowel een herinnering aan de bevrijding uit Egypte!” Daarom wordt er ook nu, elk jaar weer, op de bazuin geblazen door de Joden. En men herdenkt ook dat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dus gekomen is om de zonden te dragen aan het kruis van Golgotha, en dat Hij de gevangen van slavernij bevrijdde en genade gaf.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com