DutchVideo 2021

Ze overtreden de grondwet!

Voorwaar, zoals het verplicht was om een ster te dragen, worden ook de ongevaccineerden gediscrimineerd, en legt de overheid de QR-code op, anders worden ze opgepakt en gevangen genomen, wat in strijd is met de grondwet.

Gepubliceerd op 03 november 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 november 2021, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here HERE, uw Rabbouni en Abba, Vader, de enige Koning der koningen en Almachtige God, die is en die was en die komen zal.
Voorwaar, Hij is de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, en het Begin en het Einde. Voorwaar, zalig zij die horen en doen wat de Here gesproken heeft, want Zijn woorden zijn getrouw en waarachtig.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, wereldwijd worden de ongevaccineerden gediscrimineerd, zoals toen in de tweede wereldoorlog met de Joden. Voorwaar, zoals het verplicht was om een ster te dragen, worden ook de ongevaccineerden gediscrimineerd, en legt de overheid de QR-code op, anders worden ze opgepakt en gevangen genomen, wat in strijd is met de grondwet. Voorwaar, zelfs de rechters overtreden de wet evenzo, wat God gesproken heeft.

Exodus 20, vers 16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
En vers 13 Gij zult niet doodslaan.

De rechters durven niet de strijd aan om te zeggen dat de ongevaccineerden gediscrimineerd worden en dat men de wet overtreedt.
Zelfs de coronapaspoort identificatie legt het leven van de ongevaccineerden aan banden en zorgt voor diverse discriminatie.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, waarschuwt de wereld in de Evangelicalendtimemachine.com sinds 2012, en nu ook door vele boodschappen heen over de vaccinatie.
Voorwaar, iedere gevaccineerde is ter dood veroordeeld!

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.
En Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

En Openbaring 13, vers 7 tot en met 10 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.
En vers 16 tot en met 18 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

En Openbaring 11, vers 19 En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Tot zover.
En Openbaring 14, vers 14 tot en met 19 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, ook hij met een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods.

En Openbaring 22, vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

De vaccinatie is ook in strijd met de kinderrechten.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com