DutchVideo 2014

Ze noemen zich draken!

OPENBARENDE BOODSCHAP GODS: VOORWAAR, MIJN GELIEFDEN, IK BEN WIE IK BEN, KADOSH, HEILIG. IK BEN JAHWEH, UW ALMACHTIGE RABBOENI, UW HEER YESHUA HAMASIACH… IK OPENBAAR U: ER IS MEER ONDER DE WATEREN!

Gepubliceerd op 21 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

planeet Draak - draak - dragon

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 21 mei 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, woord voor woord, de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, hoor aandachtig.

Zo spreekt de Heer: Vrees niet.

Wees sterk, ja, wees sterk, Mijn geliefden! Staat er niet geschreven in:

Job 9, vers 10 tot en met 12  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ja, wonderen zonder tal. Wanneer Hij langs mij heengaat, zie ik Hem niet, en glijdt Hij voorbij, dan bespeur ik Hem niet. Wanneer Hij wegrukt, wie zal Hem weerhouden? Wie zal tot Hem zeggen: Wat doet Gij?

En vers 24  De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven, en het aangezicht van haar rechters omhult Hij; doet Hij het niet, wie dan?

Job 10, vers 4  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?

Job 13, vers 1 en 2  Zie, alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en in zich opgenomen. Wat gij weet, weet ik ook, ik doe voor u niet onder.

Job 12, vers 2 en 3  Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal de wijsheid uitsterven. Ook ik heb verstand, zo goed als gij, ik doe voor u niet onder; aan wie zijn zulke dingen niet bekend?

Voorwaar, Mijn geliefden, Ik ben wie Ik ben, kadosh, heilig!

Ik ben Jahweh, uw almachtige Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik openbaar u:

Er is meer onder de wateren, en er zijn vele gevallen engelen en vreemde wezens!

In Exodus 20, vers 4 en 5, daar spreek Ik tot u, dat gij u geen gesneden beeld moogt maken, noch enige gestalte van wat in de wateren is, en dat gij u voor die niet moet buigen, noch hen dienen.

Bij het volgende Geschrift laat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, u het volgende zien.

Overdenk dit!

Job 26, vers 4 tot en met 5  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? De schimmen krimpen ineen onder de wateren, en hun bewoners.

Deze bewoners zullen aan land komen, omdat ze zich verborgen hebben gehouden tot de Grote Dag, de Rapture!

Voorwaar, er zijn menselijke rassen, die overgenomen zijn, en zich draken noemen. Ze brengen u een valse leer en verblinden velen, door te zeggen: “Wij incarneerden, en helpen u vanuit de schaduw op te stijgen en volledig in het licht te lopen”.

Deze gevallen engelen zijn reeds onder u, en aanbidden de planeet Draak, omdat daar ook de plek is van de demonenwereld en de bezoekers uit de ruimte.

Voorwaar, lees voor: Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 9, vers 5  Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.

Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

En vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, deze woorden sprak Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u! 

Johannes 12, vers 46 tot en met 49  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet.

De bode engel Gods sprak verder,

Mijn naam is Redekia, een bode engel Gods, die u deze boodschap bracht.

Aanbid Hem alleen, en geef Hem alleen de eer en de glorie. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag dit uitspreken, deze hemelse zegengroet, en wens u Gods zegen toe: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME 

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian:

Bron: Evangelicalendtimemachine.com