DutchVideo 2016

Ze denken alleen maar aan hun eigen zielebehoud en zijn egoïstisch!

Boodschap Gods: Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zegt! Geeft het u een goed gevoel, dat u weggenomen wordt met de Rapture, en dat de wereld op de kop gezet wordt, en dat duizenden en meer verloren gaan? “Be happy!” Dus niet! Beluister of lees de volledige boodschap.

Gepubliceerd op 19 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Acts 13, verse 47

Volledige weergave: 

Hartelijk welkom! Op 19 februari 2016 bracht de bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van het laatste der dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige en wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ristiach en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, dit is het verhaal in beeldspraak, door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, overgebracht. 

Mattheüs 5, vers 7  Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
Vers 43 tot en met 48  Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Voorwaar, Chris en Irma weten het allemaal beter.
Want ze zijn wederom geboren Christenen, en zijn samen evangelisten. Ze spreken prachtige boodschappen, maar ze hebben het wel gehad nu.

Mattheüs 6, vers 12 en 13  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Voorwaar, ze denken alleen maar aan hun eigen zielebehoud, en zijn egoïstisch.
“Laat Yeshua HaMashiach ons maar opstralen!” zeggen ze.

Jakobus 3, vers 13 tot en met 18  Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Voorwaar, hoort u niet aan de verlorenen te denken, egoïst?
Maar heb uw naaste lief!

2 Timotheüs 3, vers 3 tot en met 5  liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Jesaja 56, vers 11  En deze honden zijn vraatzuchtig, zij kennen geen verzadiging; zij zijn herders, die niet weten acht te geven, zij wenden zich allen naar hun eigen weg, ieder naar zijn gewin, niemand uitgezonderd.

Ezechiël 33, vers 31  En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst.

Voorwaar, overdenk wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt!
Geeft het u een goed gevoel, dat u weggenomen wordt met de Rapture, en dat de wereld op de kop gezet wordt, en dat duizenden en meer verloren gaan? “Be happy!”
Dus niet!

Galaten 5, vers 24 tot en met 26  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

Voorwaar, wees verheugd dat u zielen kunt redden! 

Mattheüs 25, vers 40 en 41  En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Voorwaar, onderzoek u liever nu, dan dat het te laat is. 

Handelingen 13, vers 47  Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Markus 16, vers 15  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

En Psalm 105, vers 1  Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.

1 Petrus 3, vers 15  Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Markus 8, vers 35  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.

Jesaja 12, vers 4  En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.

Mattheüs 28, vers 19 tot en met 20  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Voorwaar!
Doe uw werk, en verheugt u over elke ziel, die u tot Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, kunt brengen, totdat uw Rabboeni zegt: Het is volbracht!

Lukas 15, vers 31 en 32  Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com