DutchVideo 2016

Zand in het water verontreinigt!

Velen denken goed te doen, door alle religies samen te brengen, en willen zich inzetten en samenwerken, om de wereld te laten zien dat het goed samengaat!

Gepubliceerd op 17 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

One World Religion9

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 17 oktober 2016 bracht de bode engel Gods woord voor woord deze boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is uw Rabboeni, El Elohím, Adonai!

Voorwaar, denkt gij echt dat licht en donker samengaat?
Voorwaar, velen zijn totaal verblind!

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 19  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
En Johannes 12, vers 46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.

Voorwaar, er is maar één Weg, één Heer, één Licht, één Religie! 

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.

Neem nu een handvol zand…
en doe dit in een glas water, en drink het. Stop! Denkt u echt dat dit goed is en samengaat? En zo gaan ook alle religies niet samen, zoals de hel en de hemel ook niet samengaan!

Johannes 4, vers 22  Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden.
En Johannes 4, vers 13 en 14  Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Voorwaar, het licht is prachtig!
Verlichting ook. Maar verblinding is dodelijk!

Johannes 3, vers 20  Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

En Lukas 8, vers 16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.
En Lukas 11, vers 33  Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien.
En vers 35  Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.

Velen denken echter goed te doen…
door alle religies samen te brengen, en willen zich inzetten en samenwerken voor goede, humane doelen, om de wereld te laten zien dat het goed samengaat. Zand in het water verontreinigt echter!

Mattheüs 13, vers 15 en 16  Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.

Zelfs de EO, de Evangelische Omroep, zendt programma’s uit om velen aan te trekken naar de valse eenheidsreligie! 

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Voorwaar, vele kerkleiders en leraars belanden helaas alsnog met hun blinde wandel in de hel.
Voorwaar, word wakker! God staat niet achter bij het streven naar deze valse eenheidskerk!

Johannes 10, vers 8  Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord.
Vers 14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij.
Vers 26  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.

Voorwaar, een rotte vrucht hoort niet bij de goede vruchten.
Dat gaat niet samen! En ook nergens staat geschreven dat alle religies één zouden moeten zijn. Anders zou Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dit allang tot u gesproken hebben. Maar juist Hij waarschuwt u, ook vandaag, dat Boeddhisme, zowel Islam, Hindoeïsme, en Wicca, New Age, enzovoorts, niet het Evangelie is. Maar het zijn virussen!

Galaten 1, vers 6 en 7  Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
En vers 9 en 10  Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Voorwaar!
Er is maar één Licht en één Waarheid, één Weg, één Koning, één Behoudenis in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor eeuwig. Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com