DutchVideo 2022

Zalig zij die hun gewaden wassen

Een boodschap Gods die iedereen aanmoedigt om zichzelf te onderzoeken.

Gepubliceerd op 22 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 21 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van de Waarachtige, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Heer, de Koning der koningen!
Hij is de alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wees kadosh, heilig in uw geest, ziel en lichaam en verstand. Voorwaar, zalig zij, die hun gewaden wassen.

Voorwaar, waar is uw geloof, hoop en liefde gebleven?

Openbaring 22, vers 10 en 11 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Hoe zien uw gewaden eruit? Bent u klaar om Hem te ontmoeten?

Openbaring 22, vers 12 Zie, “zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus”, Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naardat zijn “of haar” werk is.

Voorwaar,

Judas 1, vers 18 en 19 vanaf: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen “en dan menen zij ook nog heilig te zijn en onbevlekt”. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, “die schijnchristenen zijn, de nepperts”, die de Geest niet hebben “en menen dat ze ook klaar voor de Opname zijn”.

En Openbaring 1, vers 3 Zalig hij “of zij”, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
En Judas 1, vers 20 en 21 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.
En 2 Johannes 1, vers 8 en 9 Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.

Voorwaar, ik, Rafaël, zeg u het volgende over elke overgebrachte, kadosh, heilige boodschap Gods die vanuit de troon Gods overgebracht is.

1 Johannes 4, vers 6 tot en met 8 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
En vers 16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
En vers 19 tot en met 21Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.
En Mattheüs 24, vers 12 en 13 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
En vers 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.
En vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
En vers 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

En tot slot,

1 Korintiërs 2, vers 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Amen!

Voorwaar, kent u de boodschap nog ‘Doe uw besmette kledingstukken in Gods wasmachine’?
Lees het nog maar een keer en overdenk het.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com