DutchVideo 2021

Zalig gij die op Hem vertrouwen!

14-02-2021 Onthullende en waarschuwende boodschap Gods: Wie van de verboden vruchten eet zullen ziek ervan worden en zullen voor eeuwig verloren gaan.

Gepubliceerd op 15 Februari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 14 Februari 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, voorwaar, voorwaar, de aantal mensen dat Coronavirus hebben is een leugen van satan.
Wel, zijn er ook werkelijk mensen die Coronavirus ook wel hebben. Voorwaar, sommigen willen de waarheid niet horen en zullen de waarheid niet accepteren wat de Here God overgebracht heeft.

Voorwaar,

Maleachi 3, vers 2 Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers.
En Mattheüs 24, vers 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Lucas 1, vers 37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

Voorwaar, er zit in de vaccine een stof dat de immuunsysteem binnendringt en verzwakt en de geheugen cellen beïnvloeden, o.a.
Voorwaar, velen die een Coronavirus test deden die geen Coronavirus hadden opgelopen kregen toch te horen dat men het virus had en zich snel moest gaan vaccineren.

Voorwaar, de stappen, plannen en ideeën worden netjes uitgevoerd door de wereldleiders en overheden en machten der duisternis.
Nu al word door de duivel voor chaos gezorgd en tweedracht en onbegrip en liefdeloosheid, echtscheiding en twist en haat en afgunst en partijschappen en dergelijk, o.a. omdat de satan niet wil dat men het Koninkrijk Gods zullen beërven maar de hel.

Voorwaar, hoe makkelijk neemt men alles aan wat satan te bieden heeft, maar nog makkelijker is dat men het merkteken, de naam van het beest, het getal 666 aanneemt.

Mattheüs 26, vers 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken?
En vers 56 Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. Toen lieten al de discipelen Hem alleen en vluchtten.
En Lucas 12, vers 8 en 9 Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods.

Voorwaar, de satan heeft ook vanwege de Corona regels al vele families, o.a., uit elkaar getrokken.
Voorwaar, door het accepteren van de vaccinaties blijkt ook dat men geen echte relatie heeft opgebouwd met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en geen geloof heeft en vertrouwen in Hem, de Almachtige Koning der koningen. Wie van de verboden vruchten eet zullen ziek ervan worden en zullen voor eeuwig verloren gaan.

Lucas 21, vers 26 en 27 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

Voorwaar, geliefden des Heren,

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En Openbaring 22, vers 21 De genade van de Here Jezus zij met allen.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bent u meer dan overwinnaar!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com