DutchVideo 2018

Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus is de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine

En als een van de matrozen en schippers Hem tegenwerkt, of Gods gezalfden, dan wordt die aan de wal gezet en achtergelaten! Zalig zij, die luisteren naar wat de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te zeggen heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 aug 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 augustus 2018 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, El Elohím, Adonai, JHWH, de Koning der koningen, de Allerhoogste, Abba, Vader!
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Openbaring 22, vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.

Voorwaar!
God heeft altijd tot Zijn gezalfde dienstknecht gesproken over hetgeen weldra geschieden moet, via zijn geest en via de uitgezonden engelen, die de boodschappen Gods overbrengen, hetzij goed nieuws of slecht nieuws. Zalig zij, die luisteren naar wat de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te zeggen heeft en hun relatie onderhouden met de Here!

Voorwaar, sommigen luisteren graag meer naar zichzelf! 

Judas, vers 16 tot en met 20  Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten, maar hun mond spreekt hoogdravend, als zij om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.

En Openbaring 1, vers 3  Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Voorwaar, gij geliefden, 

3 Johannes, vers 11  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.

Voorwaar, volhard in uw gebeden. 

Kolossenzen 3, vers 24 en 25  Gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer. Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
En Kolossenzen 4, vers 6  Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Voorwaar, wie u ook bent,
God haat roddelaars en kwaadsprekers, die Gods dienstknecht tegenwerken, die zijn boodschappen van God, enzovoorts, tegenwerken! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de Kapitein van de Evangelical EndTime Machine. En als een van de matrozen en schippers Hem tegenwerkt, of Gods gezalfden, dan wordt die aan de wal gezet en achtergelaten! Voorwaar,

2 Korinthiërs 11, vers 13  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

En 1 Korinthiërs 10, vers 9 en 10  En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de slangen. En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.

Hebreeën 4, vers 11  Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

Voorwaar, Hij kent uw hart en wandel, en vooral uw verborgenheden en daden. 

Openbaring 22, vers 14 en 15   Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

En 1 Johannes 2, vers 4  Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet.
En vers 6  Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com