DutchVideo 2021

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus is de echte Krijger!

Voorwaar, niemand kent beter uw strijd en zorgen dan Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 7 juni 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 6 juni 2021 kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, El Elohim, Adonai, de Koning der koningen!

Voorwaar, kom en kniel neer en belijd en geef u over aan Hem aan uw liefhebbende Abba, Vader, uw hoge kadosh, heilige priester des hemels.
Kom nederig met een hart van aanbidding en overgave.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kijkt veel dieper in u en ook kijkt Hij door de buiten kant héén en doorgrondt het diepst van uw hart en ziel en gedachten.
Voorwaar, vernederd u voor de Here, en kom voor Zijn aangezicht en geloof als u gaat bidden. Bid vanuit uw hart zonder twijfelen. Geloof in Zijn kracht en Zijn troost en liefde.

Voorwaar, niemand kent beter uw strijd en zorgen dan Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Nooit is iemand vergeefs bij Hem gekomen, niet één! Voorwaar, erken Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als uw Heer en enige God!

Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Er is geen vriend zo trouw als Hij.
Voorwaar, steun op Zijn sterke hand en kracht. Hij is uw Helper om steeds weer op te staan en niet op te geven. In Zijn Naam is kracht om niet op te geven maar om door te gaan.

Marcus 14, vers 34 En Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt.
En vers 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
En vers 49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.

Voorwaar, zie dit met geestelijke ogen.

En Marcus 14, vers 65 En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gelaat te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: Profeteer nu! En de dienaars sloegen Hem in het gelaat.
En Marcus 15, vers 17 tot en met 19 En zij trokken Hem een purperen kleed aan en zetten Hem een kroon op, die zij van doornen gevlochten hadden. En zij begonnen Hem te begroeten: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! En zij sloegen Hem met een riet op het hoofd en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en bewezen Hem hulde.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het Lam Gods, gaf ook niet op, maar ging door voor de overwinning hoewel Hij werd afgeslacht als Mensen Zoon.

Jesaja 53, vers 4 tot en met 6 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.
En vers 11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, nooit heeft echt iemand beseft hoe Hij geleden heeft en leed, en alle pijn en zonden gedragen heeft om u te redden.
Hij was een echte Strijder! Prijs Zijn grote Naam en Zijn liefde ook voor u, want in de diepste nood, is Hij u nabij en verzadigt u. Dank Hem en verhoogt Hem!

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com