DutchVideo 2018

Yeshua HaMashiach gaf u de grootste schat: genade

Luister naar Mijn woorden, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, tot u in deze boodschap. Zoals er hoop is voor een omgehouwen boom, vanwege het uitspruiten van zijn twijgen, zo is er hoop voor u, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hij stierf voor u, en droeg al uw overtredingen en pijnen. Dank Hem voor uw behoud! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 jul 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap, die de bode engel van God woord voor woord overgeleverd heeft, op 27 juli 2018, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here!

Job 13, vers 17  Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.
Job 14, vers 7 tot en met 9  Want voor een boom blijft er nog hoop; wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit, zodra hij water ruikt, en schiet twijgen als een jonge plant.
En Job 15, vers 17  Ik wil u onderrichten, luister naar mij: en wat ik geschouwd heb, dat wil ik vertellen.

Voorwaar, mijn naam is Leafanach, een ben een bode engel Gods.

Psalm 7, vers 13 en 14  Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten.
Psalm 10, vers 15  Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
Psalm 20, vers 6 en 7  Wij willen juichen over uw overwinning, en in de naam van onze God de vaandels opsteken; de Here vervulle al uw begeerten. Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 13 en 14  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Voorwaar, dank Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, voor Zijn genade, en dat Hij het kruis voor u droeg!
Uit onvoorwaardelijke liefde voor u heeft Hij dit gedaan, en daalde hiervoor zelfs af tot in het dodenrijk. Hij stierf voor u, en droeg al uw overtredingen en pijnen. Zijn liefde en lichaam waren vastgenageld aan het kruis, en liefdevol vergaf Hij u. En Hij gaf u de grootste schat: genade! Hij kent uw naam, en uit liefde droeg Hij uw schuld en pijn. Zijn liefde waste u schoon.

Kom met vrijmoedigheid en met ontzag en respect naar Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen toe.
Groot is de Almachtige Heer! Laat Hij uw anker zijn en licht en uw bevrijder. Laat Hem uw vesting zijn, uw schuilplaats. Als u roept, dan is Hij nabij en tilt u met liefde omhoog en plaatst u op een rots, en laat u rustend komen aan Zijn vaderhart.

Psalm 101, vers 6  Mijn ogen zijn op de getrouwen in den lande om bij mij te wonen; wie onberispelijk wandelt, die zal mij dienen.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com