DutchVideo 2019

Yeshua HaMashiach betoont u Zijn liefde en vertroosting

10-05-2019  De bode engel Gods bracht deze bemoedigende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Koningskind, geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 10 mei 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen ontving de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste God, de God van Israël en al wat leeft!
Hij, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen, betoont u Zijn liefde en vertroosting. Voorwaar,

Psalm 91, vers 2  Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Vers 4 en 5  Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt.
Vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent.
En vers 15  Roept hij “of zij” Mij aan, Ik zal hem “of haar” antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem “of haar” zijn, Ik zal hem “of haar” uitredden en tot ere brengen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.
Hij leidt je en zal je kracht geven. Vrees niet! Stel je vertrouwen op je Abba, Vader, koningskind!

Psalm 139, vers 5 tot en met 7  Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

Voorwaar, kind van de Allerhoogste,
Hij geneest de verbrokenen van hart, en verbindt de wonden met Zijn goedheid en overvloedige liefde en kracht, die u zal verbazen keer op keer!

Romeinen 8, vers 27 en 28  En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Vers 31  Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Vers 35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
En vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar, gezegend zij Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, die u zal zegenen!
Voorwaar, geef Hem al je pijn en moeite en de jaren van verdriet.

Psalm 26, vers 3  Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid.
Psalm 28, vers 7  De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Psalm 31, vers 15  Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God.
En vers 23 tot en met 25  Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog – hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp. Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen. Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here hoopt.
Psalm 34, vers 16  De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
En vers 19 en 20  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here.
Psalm 33, vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Psalm 89, vers 29  Voor altoos zal Ik jegens hem “of haar” mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem “of haar” vast blijven.
En Psalm 91, vers 14  Omdat hij “of zij” Mij zeer bemint, zal Ik hem “of haar” bevrijden; Ik zal hem “of haar” beschutten, omdat hij “of zij” mijn naam kent.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com