DutchVideo 2023

Wormgat tunnels, geloof het of niet, het is een realiteit!

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. 1 Korintiërs 1, vers 28 en 29

Gepubliceerd op 28 maart 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 maart 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, El Elohim, Adonai. Voorwaar, mijn naam is Zelbuton, en u hebt me zowel eens eerder ontmoet heel erg ver terug in de tijd.

Voorwaar, nog niet zo lang geleden bracht de bode engel Gods, Revelado ook een boodschap dat ook ging over het wormgat in het heelal, evenzo nog verder terug.
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus bepaalt ieders bestemming via deze wormgat tunnel. Ook zijn er mensen die het gezien hebben toen zij op sterven lagen, onder andere. Velen kunnen er iets over vertellen, zowel u hebt er heel veel over gezien en hierover gedeeld. Sommigen denken dat u niet in de realiteit leeft, dat komt omdat ze zelf niet in de realiteit leven, vanwege dat satan hen verblind en vastgezet heeft, om niet voor de waarheid open te staan en te kunnen denken. Ze zijn de hokjesdenkers, en geloven alleen als ze het alleen maar kunnen zien met hun vleselijke ogen. Ook daar is profetisch meer over geopenbaard in de Evangelicalendtimemachine.com.

Voorwaar, het is geen bangmakerij wat met u gedeeld wordt, maar een realiteit voor wie openstaat voor Gods openbaringen en geestelijk kan nadenken, maar echter onwerkelijk, en ongrijpbaar voor degenen die de waarheid niet willen accepteren.
Het kwaad komt altijd terug in de hel, en zowel o.a. de roddelaars en de kwaadsprekers. Dit zijn ook dingen die sommige mensen ontkennen, maar als de realiteit van God komt, die vele malen aan u, Profeet Benjamin zijn doorgegeven, om hen te waarschuwen, zullen ze uiteindelijk eindigen in de hel, omdat ze verder niet wilden luisteren en de waarschuwingen Gods niet in acht willen nemen.

Ezechiël 33, vers 32 en 33 Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. Doch als het komt – en het komt! – dan zullen zij weten, dat er in hun midden een Profeet is geweest.

Voorwaar,

Jesaja 6, vers 1 lees vanaf: Ik zag de Here zitten op een “kadosh” hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de “kadosh, heilige” tempel “Gods”.

Voorwaar, hokjesdenkers, dit is ook realiteit.
Luistert u nog of is dit ook te hoog verheven voor u? Bekeer u of u zult zich straks gaan verbranden!

Jesaja 6, vers 2 Serafs stonden boven Hem; “ook dit is een realiteit;” ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij, “wat de Heer Profeet Benjamin Cousijnsen heeft laten zien in de hemel, dingen die alle verstand ver te boven gaan!”

Voorwaar, velen hebben al gezegd dat Profeet Benjamin knettergek is, hoewel hetgeen wat hij geopenbaard kreeg en doorgaf realiteit is!

1 Korintiërs 1, vers 26 tot en met 29 Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen “in hun eigen ogen” te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Voorwaar, luister verder aandachtig!

Jesaja 6, vers 4 En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook.
En vers 8 en 9 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij. Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor – maar verstaat niet, en ziet aldoor – maar merkt niet op.
En Jesaja 9, vers 19 Men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.

Voorwaar,

Jesaja 13, vers 6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.
En vers 10 en 11 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

En Jeremia 5, vers 21 Hoort dit toch, gij dwaas en verstandeloos volk, dat ogen heeft zonder te zien en oren zonder te horen.
En Openbaring 14, vers 15 en 16 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Openbaring 22, vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Voorwaar, ik zeg tegen u, die luistert, of u gelooft het niet of wel, dit is een realiteit en profetisch!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com