DutchVideo 2014

Word niet medeplichtig aan zelfmoord!

WAARSCHUWING GODS: BENT U WERKZAAM IN DE ZORG ALS CHRISTEN EN ZIJT GIJ VERPLICHT OM MEE TE WERKEN, OM DE SNELLE DOOD IN GANG TE ZETTEN VIA INJECTIE OF MEDICATIE? LUISTER WAT GOD HIEROVER ZEGT!

Gepubliceerd op 23 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

medication leading to quick death

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op woensdag 23 juli 2014 bracht een bode engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord deze boodschap van God over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen. Ik ben gezonden in de almachtige naam van mijn en uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Ayuda en ben een bode engel Gods.

Schrijf op, Gods geliefde eindtijdprofeet, en geef dit door.

Gij daar, luister goed. Als gij Christen zijt en in de medische zorg werkzaam, en gij zijt verplicht om mee te werken, om de snelle dood in gang te zetten via een injectie, of door middel van medicatie, weiger dit dan! Want één van de tien geboden is Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan, gij zult niet doden. Dit betekent: in welke vorm dan ook!

Spreuken 14, vers 27  De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Voorwaar, en wanneer gij er aan meewerkt, aan deze zelfmoord, dan heeft hij of zij niets anders gedaan dan zijn reis te versnellen naar de poel van vuur.

En een medeplichtige zal voor een moord voor de rechtbank ook schuldig bevonden worden! Zo zult gij ooit voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob verschijnen en ook schuldig bevonden worden.

Spreuken 19, vers 16 tot en met 18  Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven; maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven. Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE; Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Kastijd uw zoon, wanneer er nog hoop is, maar laat u niet verleiden hem te doden.

1 Timotheüs 6, vers 11 en 12  Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

2 Timotheüs 2, vers 5  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen, als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden.

Voorwaar, wereldwijd proberen de Illuminati en de regeringsleiders, via hun systeem, mensen over te nemen!

Luister ook naar de boodschap van 3 juli 2014: ‘Het overname systeem!!’

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 21  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid; en elders: De Here weet, dat de overleggingen der wijzen vruchteloos zijn. Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe.

Voorwaar, wat is u meer waard?

Uw baan en in de poel des vuurs geworpen worden?

Of voor eeuwig behouden worden?

Romeinen 12, vers 2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

En vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 13, vers 10  De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com